Ser du skogen för alla träd? Peka på bilden och läs mer, klicka för en länk!

I Moghult, en halvmil söder om Nittorp, finns ett av Tranemos sex naturreservat. Det är indelat i norra och södra reservatet men båda innehåller barrblandskog av hög ålder och omges som helhet av stora myrområden. I södra reservatet är tallarna äldre än granarna, upp till drygt 250 år. Där finns många vekefuror, alltså tallar som delvis avbarkats för att få mer kådrik ved inför tjärbränningen. Norra reservatet har karaktär av sumpskog och här är granarna tvärtom äldre än tallarna. Så gamla som 325-åriga granar har noterats (1986). Den fuktigare marken i den norra delen gör att växtligheten där är rikare än i söder, med bland annat myrlilja, mattlummer och orkidén knärot.

Skogsmarken täcks på många håll av mjuka lav- och mossmattor. Under mosstäcket finns på sina håll ett tjockt lager av kol- och sotrester som vittnar om gångna tiders tjärbränning. Datering av vekefurorna visar att tjärbränningen i området upphörde omkring 1830.