Röd och rödlistad? Torpanäsets naturreservat har rödlistade arter.

Torpa-Hofsnäsområdets naturreservat är en lövskogsmiljö vid sjöarna Yttre Åsunden och Torpasjön, som är välkänd för sin flora och fauna. Reservatet bildades 2002 av Länsstyrelsen i Västra Götaland eftersom man vill skydda det stora antalet flera hundra år gamla, grova lövträden och hagmarkerna. Området domineras av gammal ekskog och till den är många rödlistade lavar, svampar och vedinsekter knutna såsom den hotade läderbaggen. Skalbaggen känns igen på att den har en stark lukt av läder! Rödlistorna är förteckningar över växt- och djurarter som är utsatta för olika grader och typer av hot i landet. Graderingen går från ”missgynnad” till ”försvunnen”.

Yttre delen av Torpanäset bildas av isälvsmaterial, tillhörigt den så kallade Ulricehamnsåsen. Där är floran rikare och där finns lundartade partier med mest lind och ek. Området ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, kallat Natura 2000.