VÄSTRA GÖTALANDS LÄN – NYA MÖJLIGHETER FÖR VÄSTSVERIGE?

Artikel ur ”Kommunalt Forum” 1997 – Nr 2.
Utges av kommunstyrelsekontoret i Tranemo kommun.
Redaktion: Anita Dahlengren.
Ansvarig utgivare: Arne Willhammar.

Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Tre län och tre länsstyrelser blir ett om drygt ett halvår, 1 januari 1998.
Ett år senare, l januari 1999, slås landstingen samman och omvandlas till ett direktvalt regionfullmäktige, som förutom sjukvården får det övergripande ansvaret för att utveckla Västra Götalands län till en konkurrenskraftig region. Regionfullmäktige arbetar ”på försök” fram till 2002. Ett intensivt arbete pågår nu för denna viktiga samhällsreform, som enligt regeringen syftar till ökad effektivitet och samordning inom den statliga förvaltningen och till fördjupad demokrati för medborgarna.

Bakgrund
Älvsborgs län bildades 1634 under drottning Kristinas och Axel Oxelstjärnas dagar. Sedan dess har mycket hänt, men länsindelningen har varit en slitstark konstruktion. Många års diskussioner har nu lett fram till det nya Västra Götalands län med 1,5 miljoner invånare och 49 kommuner. Älvsborgs, Göteborg och Bohus och Skaraborgs län läggs samman med undantag av Habo och Mullsjö, som enligt egen önskan förs till Jönköpings län.

Länsstyrelserna har letts av landshövdingen och en statlig styrelse, utsedd av landstinget, och har i alla dessa år haft rollen som ”Konungens Befallningshavare”. Det har inneburit att länsstyrelsen haft ansvaret för att utvecklingen i länet samordnas och följer de övergripande mål för landet som riksdag och regering fastställt.

Landstingen å sin sida har som sin huvudsakliga uppgift haft sjukvården – ett område där alltmer verksamhet under de senaste åren förts över till kommunerna.

Framtid
Det som händer l januari 1998 är att länsstyrelsen blir en ren tillsyns och förvaltningsmyndighet utan politisk ledning. Den nya länsstyrelsen kommer att ha sin huvudförvaltning i Göteborg med viss verksamhet också i Vänersborg, Uddevalla, Mariestad, Borås och Skara.

Samtidigt inleds den försöksverksamhet, där det statliga regionala utvecklingsansvaret förs över till landstingen, som från l januari 1999 slås samman och omvandlas till ett direktvalt regionfullmäktige.
Detta regionfullmäktige kommer att ha kvar landstingens sjukvårdsansvar och får som en ny viktig uppgift att arbeta för att göra Västra Götalands län till en livskraftig region – sett både ur ett Sverigeperspektiv och ett EU-perspektiv. Regionfullmäktige ska ta fram program för länets långsiktiga utveckling och för infrastrukturen för transporter (d.v.s. vägar, järnvägar, kollektivtrafik m.m.). En uppgift blir också att fördela regionalpolitiska medel.

Regionfullmäktige
Vid 1998 års val blir det dags för invånarna i det nya länet att välja ledamöterna till det nya regionfullmäktige, som får sitt kansli i Vänersborg.
Regionfullmäktiges verksamhet pågår som ett försök under åren 1999-2002. En särskild kommitté ska följa upp och utvärdera effekterna av den nya ansvarsfördelningen för regionen. Senast l oktober 2000 ska kommittén redovisa sina slutsatser och förslag.

Liknande försöksverksamhet pågår i Kalmar, Skåne och Gotlands län. Önskemål finns även från andra delar av Sverige, men regeringen har beslutat att i avvaktan på utvärderingen, skapas inga nya försöksområden. På samma sätt har Skåne och Västra Götaland län bildats, men den gamla länsindelningen består i övriga Sverige.

Vad händer nu?
Ett intensivt arbete pågår nu inför det nya länet och den nya fördelningen av ansvarsområden. Många statliga myndigheter planerar för sin verksamhet i ett län. De politiska partierna har bildat Väststyrelsen, som nu s.a.s. ”äger frågan”. Det är i Väststyrelsen och dess olika arbetsgrupper som det praktiska utredningsarbetet nu bedrivs.

Från Tranemo kommun återfinns Karl-Göran Ekstener i en arbetsgrupp för näringslivs- och regionalpolitiska frågor och Lars Björkman i arbetsgruppen för länstrafik.