VARGGROPEN I BY FINNS ÄNNU KVAR

Författare: Ulla Bengtsson

Artikel ur ”Sjuhäradsbygdens Tidning”-1989-03-16.

I Ambjörnarp finns mycket gammal kultur som påminner om våra förfäders leverne. Många riktigt gamla fornminnen finns bevarade. Deras historia vet ingen så mycket om eftersom inget finns skrivet om det.
Om kulturen på 1700- och 1800-talet finns däremot mycket bevarat. Med jämna mellanrum hölls sockenstämma i Ambjörntorps församling. Ambjörnarp hette förut Ambjörntorp. Efter sockenstämman lästes protokollet upp i kyrkan så alla i församlingen fick reda på vad som bestämts.

Alla dessa protokoll från sockenstämmorna finns bevarade på landsarkivet i Göteborg. Där vistas cykelhandlarn i Ambjörnarp, Sten Strömqvist emellanåt. Sten kartlägger Ambjörnarps historia. Mycket information kan de äldsta invånarna i samhället bestå med, men den äldsta historien finner Sten på landsarkivet i Göteborg. Bl.a. har han forskat om hur man fångade rovdjur förr.

Varggård anlades 1823
Vid en sockenstämma den 12 januari 1823 beslöts att en varggård skulle anläggas inom socknens gränser. Förslaget om en varggård för att fånga rovdjur kom från kapten Hokrantz på Hallabo. Varggården anlades på hemmanet Bys ägor. Kyrkvärden Anders Svensson i By och Andreas Phersson i Kullabo blev två rådiga män som skulle ansvara för arbetet. Materialet anskaffades och arbetet fördelades. Den som tilldelades arbete och underlät sin skyldighet fick plikta två riksdaler. ’

En grop grävdes, troligtvis minst 4meter djup, och kläddes invändigt med bräder. Den färdiga gropen”gömdes” sedan med granris. Kanske lockades rovdjuren sedan dit av någon god mat.

Två skulle vittja
På sockenstämman den 15 september 1823 beslöts att föreståndarna Anders Svensson i By och Andreas Phersson i Kullabo dagligen skulle vittja varggropen. Kontrollen av gropen gjordes varje gång av två personer. För skulle den ene ramla i kunde den andre dra upp honom.

Fanns det något djur i varggården avlivades det vanligtvis med ett vargspjut. Rovdjuret uppvisades sen för församlingens pastor eller kyrkvärdar för utdelning av belöning. Björn belönades med 12 riksdaler, en varg med 9 riksdaler och en lo med 6 riksdaler. Belöningen för björnungar var 8 riksdaler, vargungar gav 3 riksdaler och ungar av lo 1 riksdaler.

År 1865 förbjöds alla fångstgropar, och förbudet gäller än idag. Men varggården i By i Ambjörnarp finns kvar, delvis igenfylld så inget djur kan ramla i. 1985 blev varggården registrerad som fornminne och finns utmärkt på nyare kartor. Varggården är lätt att hitta mellan Lilla och Stora Svansjön, cirka 3km från By. Uppgifterna om varggården i Ambjörnarps socken är bara en bråkdel av allt Stens forskande om Ambjörnarps historia. Just historien om vargen tycker Sten är mycket intressant.
– Det har varit mycket väsen just om vargen. Och tack vare protokollen från sockenstämmorna finns ju hela historien om vargen bevarad. Under fattiga tider blev nöden stor om en ko blev riven av en varg, fortsätter Sten.

Den första maj ordnar Ambjörnarps hembygdsförening gökotta i Ambjörnarp. Då ska bl.a. varggropen beses. Ett gammalt vargspjut från ”vargtiden” förevisas också. Men någon varg lär nog inte synas till.

(De sista raderna om gökottan gäller för år 1989).

Det kan vara intressant att se på Sten Strömqvists skrivna material som han hämtat ur landsarkivet i Göteborg. Här nedan följer delar av sockenstämmans protokoll från 1823 med handskrivna underskrifter. Den första underskriften är gjord av pastor Peter Aurelius. Därunder följer fler, vilkas namn kan vara svåra att tyda ur detta material. Här bredvid visas de handskrivna underskrifterna.
Uppgifterna är hämtade ur Ulla Bengtssons samlingspärm.

FÅNGSTGROP FÖR ROFDJURS FÅNGANDE ÅR 1823

1799 26 juni Beslutades å Sockenstämma i Ambjörntorps .församling att 6 sk. sammanskjutas av matlaget för inköpande av krut rör skallgång som Anders Persson i Lida ombesörjer.
Om den som vid laga förfall försummar skalliod icke fortsätter detsamma eller genast
icke infinner sig, skall av Skallfogden lagligen tillkallas.
Rotemästarna skall i var sin rote åtföljda av 2 goda män syna varggarnen som till Mickelmässan böra vara iståndsatta. I annat fall bristfälliga sådana genast hos Skallfogden angiva, som befordrar dem till laga ansvar.

1823 12 jan.
Beslutades å sockenstämma
Att anlägga en varggård inom socknens område för rovdjurs fångande. Förslaget t kom från kapten Hokrantz på Hallabo som lämnade nödiga råd och upplysningar”¦

1) att Socknen skall å hemmanet Bys ägor anlägga en varggård.

2) att Kyrkovärden Anders Svensson i By samt Andreas Phersson i Kullabo såsom nödhavande och rådiga män, att bliva föreståndare för arbetet.

3) att Materialier anskaffas och i utsikt ställa beräknande av hemmantalet och dagsverken utgöres efter matlaget. Med dagsverken göra torparna samt soldaterna.

4) att Socknen åligga föreståndarna enl. kungörelsen härmed inställande och fullbordan hända kan.

5) att Föreståndarna ofördröjligen uppgöra fördelning av erforderliga materialier att på vinterföre kunna så framskaffa, till uppbyggnad av modellen för erforderliga

6) att Allt virket så mycket möjligt till noggrant beklädnad.

7) att Den som underlåter sin skyldighet pliktar 2 R.d. Bo.

8) att Framdeles skall ytterligare föreskrifter och stadgar upprättas för varggården
tillsyn och vård. Så socknen tillägnat och hemställt intyga tid och ställe som ovan

1823 15 sep.
§ l) Den i sommar å hemmanet Bys ägor färdigställda varggården har följande
beslutats, att föreståndarna Anders Svensson i By samt Andreas Phersson i Kullabo vidtala nödigt tillse dagligen om något Rovdjur inkommit i varggården.

1825 19 maj
§ 15) Till skadeersättning för Soldat Berg på Algrenstorpet som av sina 2 kor förlorat denna sommar av Rovdjur och fått denna skada, beviljade sockenmännen en hjälp av 8 sk. Bo. på matlaget och av Torparna med Soldater giva 2 sk. för varje ko. Sockenmännen uppmana denna hjälp och överlämnas till nämnda Berg.

1830 28 dec.
§ l) Upplästes Kongl. Mst. nådiga skriften till grundfördelningsverket av den 19 juni rörande förhöja premier för Rovdjurs utdödande,
samt Konungens Befallningshavande kungörelse av den 29 nov av deputerande måste inställa sig uti Borås kommande 7 jan. ombud Peter Carlsson Tranemo blev utsedd.
Sockenmännen erkände med till nämnda förstålig tacksamhet hos nådig Konungs faderliga omsorg så handlat i belöning till den som inom socknens område särskilt för att döda en Björn 12 R.d. en Varg 9 R.d. en Lo 6 R.d. samt dessutom till Björnungar 8 Vargungar 3 ungar av Lo l R.d, Om någon fångar eller dödar nämnda rovdjur, uppvisa detta för Pastor och församlingens kyrkvärdar för godkännande.

Varggropen är inregistrerad som fornminne 1985 och utmärkt å nya gula kartan.

Fångstgropar blev förbjudna 1865.

Varggropen utmärkt och lätt att hitta ligger mellan Stora och Lilla Svansjön.

Sten Strömqvist