SKYDDAD VERKSTAD – vad är det?

Artikel ur ”Kommunalt Forum” 1972 – Nr 3.
Informationsblad för Tranemo kommun.
Utgivare: Tranemo kommunstyrelse.
Redaktion: Nils Andersson, Lennart Ek och Lars Svensson.
Ansvarig utgivare: Lars Svensson.

Uppgift om enskild författare saknas.

Artikeln från 1972 kan idag läsas som ett stycke ”företagshistoria” från Tranemo kommun.

Ny kommunal satsning
Den skyddade verkstaden – kommunens senaste satsning på det sociala fältet – har nu varit igång i några månader. Verkstaden, som drives under namnet Temo-produkter, tillverkar och försäljer produkter av de mest skilda slag.

Knappast lönsamt
En skyddad verkstad är affärsdrivande och skall i princip inte behöva kommunala subventioner. I praktiken är det dock mycket svårt för en skyddad verkstad att bli lönsam eller ens att få intäkterna att täcka produktionskostnaderna. Detta beror på att den arbetskraft man har att göra med på intet sätt är homogen. På Temo-produkter är arbetskapaciteten hos de anställda mellan 10-70 procent av arbetskapaciteten hos en arbetstagare på den öppna marknaden.

AMS
En skyddad verkstad är alltså en arbetsplats för människor som av olika anledningar inte kan göra sig gällande på den öppna arbetsmarknaden. Alla platser på en skyddad verkstad står till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande och platserna fördelas av arbetsvårdsavdelningen på länsarbetsnämnden. Ledningen på en skyddad verkstad kan alltså inte själva anställa sin arbetskraft, utan varje person som anställs har blivit föremål för noggranna undersökningar där de aktuella arbetshindren kartlagts, så att rätt man kan placeras på rätt plats.

Introduktion
När arbetstagaren väl har kommit till sin arbetsplats genomgår han en introduktionsutbildning på 6 månader. Sedan följer en arbetsprövningsperiod på 3 månader där den anställdes arbetskapacitet bedöms av läkare, arbetsvårdare och arbetsledare. Detta görs för att man skall kunna ge varje person det slags arbete som passar honom bäst och för att i viss mån kunna gallra bort dem som har så grava arbetshinder att förtidspensionering kan bli aktuell.

Tapetvalsar
Det faktum att man på en skyddad verkstad har att göra med så många olika sorters handikapp tvingar fram en differentierad produktion. Temaprodukter har två basavdelningar. Det är dels tapetklichéavdelningen och dels snickeriavdelningen. Dessutom finns en monterings avdelning där man t.ex. f.n. lönemonterar sugrör åt en firma inom kommunen. Men man kan anpassa sin produktion efter efterfrågan. Den mest intressanta avdelningen är kanske tapetklichéavdelningen. Temo-produkter är nämligen Sveriges enda tillverkare av valsar för tryckning av tapetmönster. För närvarande sker all valstillverkning manuellt, men för att kunna konkurrera med de tyska jättarna på området, står införskaffandet av en automatisk valsmaskin högt på önskelistan. Detta skulle göra tapetklichéavdelningen lönsam och kunna nedbringa det eventuella underskott som uppstår på de andra avdelningarna.

Den dominerande avdelningen är dock snickeri avdelningen som är utrustad med moderna maskiner till ett värde av ca 260 000 kronor. Här tillverkas såväl färdiga produkter såsom t.ex. vitrinskåp och badrumsskåp som detaljer till lampor, leksaker, trätofflor m.m.

45 platser
Vad gäller dimensioneringen av en skyddad verkstad följer man AMS normer som säger att det skall finnas ett antal platser som motsvarar 4 promille av kommunens totala befolkning. Detta skulle för tranemoblocket innebära ett platsantal av ca 48 st. Temo-produkter har f.n. en kapacitet av 45 platser varav ungefär 15 är för kvinnor och resten är för män. Lokalerna är dock väl tilltagna och kan vid behov dessutom utökas med ytterligare 300 m².

För tillfället har Temo-produkter ca 30 anställda. Samtliga arbetstagare har avtalsenlig lön, rätt till ATP, lagstadgad semester, sjukpenning och andra sociala förmåner som tillkommer arbetstagare på öppna marknaden.

Temo-produkter rekryterar sin arbetskraft från hela det blivande tranemoblocket. Det innebär att det redan nu, två år före kommunsammanläggningen, har kommit till stånd ett omfattande samarbete mellan Tranemo och Dalstorps kommuner.
Omsättningen på arbetskraft är relativt stor. Somliga arbetstagares arbetshinder avtar och de kan slussas vidare till halvskyddade verkstäder eller till öppna marknaden, medan andra arbetstagare slutar på verkstaden som ett resultat av en förtidspensionering.

Terapi? – Nej!
Kommunens företagare har reagerat övervägande positivt till att den skyddade verkstaden har kommit till stånd. Visserligen kan den av någon ses som en konkurrens som inte konkurrerar på lika villkor, bl.a. beroende på att kommunen subventionerar verksamheten. Men i Temo-produkter ser man framförallt en industri som med kort varsel kan utföra detaljarbeten åt andra företag. Temo-produkter är alltså en modern industri med moderna maskiner och arbetsmetoder som står sig väl i konkurrensen med andra företag i dagens högindustrialiserade och dynamiska samhälle.
Man måste dock komma ihåg att den skyddade sysselsättningen framför allt är till för de enskilda människorna. Många ges på detta sätt en chans till att klara sig av egen kraft samt att få göra en produktiv insats i arbetslivet och vara en aktiv kugge i maskineriet.