MÅNSTAD ÅR 1952 – GÅRDAR OCH ÖVRIGA FASTIGHETER – DEL 4

Människors boende och förflyttning mellan olika gårdar och fastigheter visar en del av den vardagliga historien i bygden. Här nedan följer utdrag ur ”Boken om Månstad” som visar gårdar och fastigheter i Månstad, familjer och personer med anknytning till dessa, fram till år 1952.
Först följer förordet till boken och sen delen ”Gårdar och övriga fastigheter”.
I slutet av boken finns under rubriken ”Tillägg” ytterligare uppgifter och rättelser som i denna nätversion är infogade ”på rätt plats”.

Efter delen ”Gårdar och övriga fastigheter” finns fler skildringar som hör samman med boende och försäljning av gårdar och fastigheter som kan vara intressanta att ta del av.
I boken omfattar hela avsnittet sidorna 303 – 387. Denna version är indelad i fem delar för att vara mer lättläst.

Del 1: Månstad Stommen – Slumsvik.
Del 2: Bredared – Björnarp – Backa – Korrebo – Månstad Lilla.
Del 3: Bruntorp – Rösered – Björdal – Torp.
Del 4: Enegården – Sibbarp – Hult – Boda.
Del 5: Några dokument ur gårdsarkiven.

De eventuella felaktiga uppgifter som kan finnas i boken finns även i denna version.

Överföring till digital version har gjorts genom skanning och redigering av text och bilder så att de överensstämmer med boken. Bilderna kan tyvärr inte läggas i direkt anslutning till gällande textinnehåll.

Läs gärna boken!

Inga-Lill Lindgren
Tranemo Bibliotek

”BOKEN OM MÅNSTAD”.

Utgiven av: Månstads Sockenbokskommitté.
Redigerad av: Bertil Freidlitz.
Tryck: Ulricehamns Tidnings AB, år 1952.

Källor och litteratur:
Socken- kommunal- och kyrkostämmoprotokoll.
Kyrko- och Skolrådsprotokoll.
Visitationsprotokoll samt övriga äldre arkivhandlingar.
”Göteborgs Stifts Herdaminne” av Skarstedt.
”Göteborgs Stift” av Norborg.
Äldre gårdshandlingar o.d.

Förord

Tanken på upprättandet av en Månstads historia i bokform hade sin upphovsman i framlidne lantbrukaren Per Pettersson i Rösered, Månstad. Varmt intresserad av hembygdsfrågor insåg han klart sambandet mellan det förflutna, nuet och framtiden, samt att vår egen och kommande generationer ha sina rötter i gången tid. Han bildade år 1945 tillsammans med några goda vänner en kommitté med syfte att upprätta en sockenbok, och blev själv eldsjälen i denna kommitté. Genom sin hastiga bortgång år 1948 fick han emellertid inte tillfälle att fullfölja sin idé.

Beslutet om den stora kommunindelningsreformen, som skulle träda i kraft den 1 jan. 1952, aktualiserade emellertid frågan om en sockenbok, och vid en stämma i december 1950 framförde ledamöterna i nämnda kommitté på initiativ av lantbrukaren Carl Strömbom, Björdal, ett förslag att kommittén skulle få bemyndigande att fullfölja sockenboksidén, samt att kommunen som förläggare skulle ikläda sig det ekonomiska ansvaret.

Förslaget antogs av stämman, och kommittén utökades med två ledamöter. Kommittén utgjordes från början av lantbrukarna Carl Strömbom och Valter Claeson, Björdal, Olof Larsson, Sibbarp, Seth Petersson, Rösered, Bror Sjöblom, Boda, samt smedmästaren Hugo Eriksson, Boda. Vid kommunalstämman invaldes komminister Åke Brander och köpman Bertil Freidlitz i denna kommitté.

Föreliggande arbete avser med sina situationsskildringar från gångna tider, utdrag ur sockenstämmo- och andra protokoll, gamla gårdshandlingar m.m. att utgöra en Månstads historia, samt genom aktuella uppgifter från nuvarande tid åt kommande generationer bevara en bild av Månstad från den tidpunkt, då dess borgerliga kommun upphörde, och ingick som del i Länghems storkommun.

Kommittén hyser den förhoppningen att Boken om Månstad skall finna vägen till många läsare även utanför Månstad, och då framför allt till Månstads söner och döttrar ute i förskingringen, till stärkandet av känslan för hembygden. Slutligen riktas ett varmt tack till alla, som på olika sätt, och i olika former bidragit till det rikhaltiga uppgiftsmaterial, som bildar stommen i denna bok.

Månstad i Maj 1952.

För Månstads Sockenbokskommitté:
Carl Strömbom.

Utdrag ur ”Boken om Månstad”

Del 4, sid. 363-380.

GÅRDAR OCH ÖVRIGA FASTIGHETER

ENEGÅRDEN

Namnet skrevs år 1546 Enegardhen, 1547 Eneboda och 1548 Engegården. Vidare förekomma i tiondelängder och jordeböcker i form av Enegardenn 1550, Enegålenn 1574, Ennegarden 1577 samt Enegården 1572 och 1875.

ENEGÅRDEN 1:1

Ägare:
Jonas Björendal f. 1903.
Barn: Tore f. 1938, Kerstin f. 1941 och Ingrid f. 1945.
Förutvarande ägare:
Sven Magnusson 1914-1933.
Albert Andersson 1889-1914.
Claes Andersson 1889-1899.
Magnus Andersson -1889.
Areal:
86 har, varav 10 har åker och 76 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1947, innehållande 7 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1923, för 13 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
21 100 kr.
Övriga uppgifter:
Gården har under tre generationer tillhört släkten.
Torpet Bystadsbacka, som var bebott till omkr. 1860, har tillhört gården.

ENEGÅRDEN 1:2 LYCKHEM

Ägare:
Albert Andersson f. 1868.
Husföreståndarinnan: Anna Lundin f. 1880.
Förutvarande ägare:
Claes Andersson 1889-1899.
Magnus Andersson -1889.
Areal:
3 har, varav 1,5 har åker och resten skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1912, innehållande 4 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El., v., avl., cv.
Ladugård uppförd 1913, för 2 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
5 300 kr.
Övriga uppgifter:
Gården är avsöndrad från Enegården 1:1.

ENEGÅRDEN 1:6 BERGSÄTER

Ägare:
Bengt Claesson f. 1917 och Berta Claesson f. 1921.
Barn: Mats f. 1947 och Ingegärd f. 1949.
Förutvarande ägare:
Claes Andersson.
Areal:
3,5 har.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1907, innehållande 2 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El., v., avl., cv.
Ladugård av trä, uppförd 1946, för 2 nötkreatur.
Taxeringsvärde:
4 100 kr.
Övriga uppgifter:
Ägaren Bengt Claesson är verksam inom metallindustri.

SIBBARP

Enligt tiondelängd skrevs år 1546 gårdsnamnet Sibborff och 1547 Sibbatorp. Enligt särskild längd 1548 Sibarp, och enligt jordeböcker 1550 Sibbörp, 1593 Sibborp och 1568 och 1874 Sibbarp.

SIBBARP 1:3 och 1:6

Ägare:
Anders Söderberg f. 1891 och Berta Söderberg f. 1886.
Fosterdotter: Britta f. 1929.
Förutvarande ägare:
Aron Anderssons Stärbhus 1909-1930.
Aron Andersson 1880-1909.
Claes Bengtsson 1848-1880.
Bengt Larsson 1790-1848.
Lars Andersson 1790.
Bengt Larsson 1746.
Areal:
125 har, varav 24 har åker och 101 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1895, restaurerat 1948, innehållande 7 rum, 1 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Bostadshus av trä, uppfört 1876, innehållande 4 rum, 1 kök och 1 hall.
Disponeras av:
Birger Robertsson f. 1917 och Märta Robertsson f. 1921.
Barn: Maj-Britt f. 1943 och Sonja f. 1945.
Ladugård av trä, uppförd 1891, för 25 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
46 900 kr.
Övriga uppgifter:
Gården, som varit i släktens ägo sedan år 1746, ägdes intill dess av kronan.
Claes Bengtsson var ledamot av Månstads första kommunalnämnd. Han var dessutom liksom även Aron Andersson resehandlare i Skåne. Då Bengt Larsson år 1746 tillhandlade sig gården av Kronan, utgjorde den ┦”º-dels mantal och priset var 54 Daler silvermynt. Flera brukningsdelar förvärvades sedan av Bengt Larsson, som ökade gården till ½ mantal.
Basta har funnits intill 1945, samt till sekelskiftet (läs 1899-1900) ett tjärbränneri.

SIBBARP 1:4

Ägare:
David och Elin Johansson, Edhäll, samt Gerhard och Bror Andersson, Stommen.
Förutvarande ägare:
Albert Ödman 1892-1934.
Aug. Magnusson -1892.
Arrendator:
Folke Johanssons Stärbhus: Helga Johansson f. 1899.
Barn: Valdemar f. 1928, Åke f. 1935, Göte f. 1938 och Bengt f. 1942.
Areal:
65 har, varav 9 har åker och 56 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1849, innehållande 3 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1935, för 10 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
21 000 kr.

SIBBARP 1:5

Ägare:
Olof Larsson f. 1903 och Elsa Larsson f. 1907.
Barn: Tora f. 1932, Märta f. 1935, Bo f. 1938 och Bengt-Anders f. 1945.
Förutvarande ägare:
Josef Larsson 1886-1946.
Lars Anderssons Stärbhus 1868-1886.
Lars Andersson 1854-1868.
Jöns Samuelsson -1854.
Areal:
54 har, varav 10 har åker och 44 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1880 och restaurerat 1949, innehållande 6 rum, 1 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1879, för 10 nötkreatur och 2 hästar.
Övriga uppgifter:
Gården har varit i släktens ägo sedan år 1746, förvärvades från Kronan. Då Lars Andersson förvärvade gården upprättades följande köpekontrakt.

KÖPE CONTRAKT.

Jag Jöns Samuelsson upplåter och försäljer med min kära Hustrus Johanna Britta Andersdotter goda ja och samtycke den oss tillhöriga i Elfsborgs Län, Kinds härad och Månstads socken belägna fastighet ┦œ:dels Mantal kronoskatte hemmanet Sibbarp till Hemmansägaren Lars Andersson och dess hustru Johanna Britta Hansdotter i förut nämnda gård eller Sibbarp och det för en oss emellan öfverenskommen köpesumma Ettusend (1 000) Riksgäld med följande betingade villkor:

1.
Köpesumman1 000 RB skall sålunda likvideras, att 500 betalas den 28 December 1855 och Rästen af 500 RB till den 28 därpå följande December 1856.

2.
Hemmanet får tillträdas den 14 Mars 1856 i det skick det då befinnes både i Hus, Jord och alt hvad som tillhörigt är, samt förbindes köparen till uppfyllande af det undantags-Contrackt som nuvarande P. Rydin innehar att ifrån tillträdesdagen fullgöra så att säljaren icke från den dagen vidare står i ansvar.

3.
Det i första paragrafen omnämnda Contrackt rörande P. Rydin om undantagsförbehåll skall nuvarande säljare eller Jöns Samuelsson och dess hustru Johanna Britta Andersdotter efter nämnde P. Rydins död åtnjuta följande förbehåll för deras lifstid:
1.
Den så kallade Forsåker, Pullsen och Äckråcken jämte dät ängskiftet däromkring med Renen, allt vad som åttondelen är tillhörigt hvilkett tager början – åt vagnboden samt Grinden samt den lilla kållgårdslyckan vid Wagnboden, samt kollsmaden.
2.
Hälften af den stugbögnad som nu af Rydin bebos, samt äfvenledes de småhus så vitt lagförmån tillfaller säljarna likaledes husplan eller de däromkring varande Lönner med fruktbärande träd alt efter inhägnandet åtföljer. Husrum till grödans förvarande, samt äfven till de kreatur som på undantaget vinterfödas skall af köparen tillsläppas eller bestås. En ko åtföljer köparens kreatur i alt sommarbete både Hage och gärde.
3.
Så mycke skog som till fyra famnar ärfordras skall af köparen tillsläppas, vilket hugges af säljaren på anvisat ställe. Dät gren eller ris som därvid blifver åtföljer. Dragare till såväl jordens Höst- och Vårbrukning samt vedens och risets framkörning tillsläpes av köparen vid påfordran eller vid lägligt tillfälle. Likaledes ett litet Rum i källaren till förvaring av de potatis och kål, Rötter m.m. som på undantaget växer skall av köparen tillsläppas.
4.
I händelse Lantmäteri skulle å Hemmanet inträffa skall af köparen lämnas fullt i fullo efter värdering så vitt utflötning ärfordras, så att undantaget här hvid icke lider förfång.

Detta Contrackt gäller i bägge deras lifstid, och vilket de tillträda undantaget vid P. Rydins död samt sedermera efter deras död tillfaller det köparen alt både Hus, Jord och hvad som förut nämnt är.
Köparen åligger att ansvara för alla hemmanets onera från tillträdestiden.
Till mera säkerhet för Jöns Samuelsson och däss hustru Johanna Britta Andersdoter om deras Lifstids underhåll tillåter jag inteckning utom mitt vidare hörande.
Om alt detta varde Jöns Samuelsson och däss hustru härijenom försäkrat på det kraftigaste och att dessa deras förbehållsrättigheter ej heller skula rubbas ifall hemman medan de lefva ginge mig på så sätt ifrån, utan åtföljer däss ägare eho han vara må.
Lösen för handlingarna gäldas af köparen tillvisso häraf varder 2:ne Likalydande Exemplar upprättande hvaraf vi ett hvardera till oss tagit.

Sibbarp den 14 september 1854

Jöns Samuelsson Johanna Britta Andersdotter.
Säljare.

Med förestående Contrackt förklarar jag mig nöjd och utfäster mig i allo uppfylla.

Lars Andersson Johanna Britta Hansdotter.
Köpare.

På en gång närvarande vittnen:

S. Andersson A. A—.

Antecknat i 1856 års mantals Längd betygar
Lenghem den 11 December 1866.

(Oläslig namnteckning.)

SIBBARP HAGALUND

Ägare:
Axel M. Sandell f. 1889 och Anna f. 1878.
Barn: Axel f. 1909, Gerda f. 1909, Karl f. 1913, Holger f. 1914, Gunnar f. 1916 och Ruth f. 1918.
Förutvarande ägare:
David och Elin Johansson samt Gerhard och Bror Andersson.
Byggnader:
Äldre bostadshus, helt ombyggt år 1950, innehållande 2 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El., v., avl., cv., wc.
Övriga uppgifter:
Fastigheten inköptes år 1950 och avsöndrades från Sibbarp 1:4.
Sandell har i orten varit en mycket anlitad och kunnig brunnsgrävare.

SIBBARP 1:15 m. fl. FRIDHEM

Ägare:
Jean Broman f. 1913 och Maja Broman f. 1912.
Barn: Rune f. 1927.
Förutvarande ägare:
Erik Eriksson 1937-1939.
A. Svanberg 1922-1937.
Mårten Pettersson -1922.
Areal:
7,5 har, varav 3,5 har åker och 4 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1899, innehållande 3 rum, 1 kök och hall.
Restaurerat 1943.
Bekv.: El., v., avl., cv.
Bostadshus av trä, uppfört 1899, innehållande 2 rum, 1 kök och hall.
Restaurerat 1943.
Bekv.: El., v., avl. (Skogsnäs.)
Disponeras av: Kontrollass. Knut Johansson f. 1913.
Taxeringsvärde:
10 900 kr.
Övriga uppgifter:
Gården omfattar sedan år 1945 även f. soldattorpet Skogsnäs, vars siste innehavare var Adolf Blomberg.

HULT

Efter år 1547 var Hult en enda gård och frälsehemman, samt blev sedermera rustmästareboställe. Enligt jordeböcker förekommer år 1540 namnet Holt, 1547 Holth, 1586 Hållt samt åren 1568 och 1877 i formen Hult.

HULT 1:1 KINDSBODA

Ägare:
Gustav Svensson f. 1913 och Märta Svensson f. 1918.
Barn: Gunnel f. 1948, och Berit f. 1950.
Förutvarande ägare:
Karl J. Svensson f. 1876 och Jenny Svensson f. 1879 (1907-1946)
Barn: Signe f. 1904, Gustav enl. ovan, och Gunnar f. 1916.
Gustav Johansson -1907.
Areal:
53 har, varav 13 har åker och 40 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1908, och restaurerat 1946, innehållande 2 lägenheter om 6 rum, 2 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1913, för 18 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
27 200 kr.
Övriga uppgifter:
Såsom rustmästareboställe disponerades gården från omkr. 1830 av sergeant Lorentz Bergendahl, som förolyckades genom drunkning år 1849. Han var en äldre broder till donatorn, Gabriel Birger Bergendahl.

HULT 1:2 SÖDERHALL

Ägare:
Lars Johanssons Stärbhus: Ada Johansson f. 1886.
Barn: Oskar f. 1914, Karl f. 1915, Märta f. 1918 och Sven f. 1921.
Förutvarande ägare:
Johan C. Johansson (tidigare torp under Hult 1:1).
Areal:
15 har, varav 5 har åker och 10 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1881, innehållande 4 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1913, för 5 nötkreatur och 1 häst.
Övriga uppgifter:
Johan C. Johansson var resehandlare.

HULT 2:1

Ägare:
Sigfrid Andersson f. 1909 och Karin Andersson f. 1911.
Barn: Leif f. 1944 och Bo f. 1950.
Förutvarande ägare:
D.G. Rudholm 1940-1943.
Frithiof Johansson -1940.
Gustav Johansson.
Samuel Andersson.
Areal:
43 har, varav 9 har åker och 34 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1908, innehållande 5 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl., cv.
Ladugård av trä, uppförd 1870, för 10 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
20 800 kr.
Övriga uppgifter:
Förre ägaren Samuel Andersson var ”väl skrivkunnig” och på grund därav mycket anlitad, var helst dessa kunskaper krävdes. Hans dotter ingick äktenskap med Gustav Johansson, vars son, Frithiof Johansson, efter honom övertog gården.
Två torp har funnits på gården.

HULT 2:2

Ägare:
Evert Johansson f. 1909 och Maja Johansson f. 1911.
Barn: Birgitta f. 1940 och Hans-Olof f. 1943.
Förutvarande ägare:
Viktor Johansson.
Areal:
4 467 m².
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört omkr. 1900, restaurerat 1951, innehållande 5 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., wc.
Bostadshus av trä, uppfört 1939, innehållande i bottenvåningen affärs- och lagerlokaler för speceriaffär samt Postexpedition. I andra våningen 2 rum, 1 kök och 1 hall.
Taxeringsvärde:
21 000 kr.
Övriga uppgifter:
Ägaren innehar Wiktor Johanssons Eftr. Speceriaffär, samt Kindsboda poststation.

HULT 2:4 RUDINSBERG, KINDSBODA

Ägare:
Fritz Lundin f. 1874 och Hilda Lundin f. 1878.
Barn: Iris f. 1909, Maja f. 1911, Anna-Lisa f. 1915 och Carin f. 1917.
Förutvarande ägare:
Smeden J.A. Rudin.
Areal:
4 har, varav 0,5 har åker och 3,5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1909, innehållande 4 rum, 1 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl., cv.
Taxeringsvärde:
5 400 kr.
Övriga uppgifter:
Ägarens fader, farfader samt morfader voro knallar.

HULT 2:6 KINDSBODA

Ägare:
Axel Falk f. 1902 och Ruth Falk f. 1906.
Barn: Mary f. 1928.
Hyresgäster:
1 lägenhet, 2 vån. Karl Ekelund f. 1872 och Anna Ekelund f. 1881.
Barn: Ruth (se ägare), Hildur f. 1908, Artur f. 1911 och Ebba f. 1918.
En lägenhet disponeras av fru Emmy Lindh f. 1877.
Barn: Eric f. 1906, Anna f. 1908 och Ebba f. 1910.
Förutvarande ägare:
Anders Falk (nuv. ägarens fader) omkr. 1900-1938.
Har tidigare varit soldattorp.
Areal:
10 000 m².
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1918, innehållande 2 lägenheter om tillsammans 5 rum, 2 kök och 2 hallar.
Bekv.: El.
Taxeringsvärde:
7 500 kr.
Övriga uppgifter:
Ägaren med familj bosatt i Björdal Nedregård 3:2 m.fl.

BODA

Namnet Boda anses härstamma från bod i betydelsen tillfällig boning. År 1446 skrevs Bodhe och namnet förekommer 1550 i form av Badhe, 1557 Boa samt 1568 och 1877 som Boda.

BODA 1:2 KINDSBODA

Ägare:
Martin Johansson f. 1905 och Rut Johansson f. 1905.
Barn: Marianne f. 1937.
Förutvarande ägare:
Robert Johanssons Stärbhus 1922- .
Robert Johansson 1908-1922.
Karl Viktor Nilsson -1908.
Areal:
29 har, varav 6 har åker och 23 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört omkr. 1825 och restaurerat 1939, innehållande 4 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v.
Ladugård av trä, uppförd 1906, för 8 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
13 700 kr.
Övriga uppgifter:
Sågverksrörelse finnes på gården. Denna startades med vattenkraft 1914. Elkraft 1922.
Kvarn och spånhyvel har även funnits på gården.

BODA 1:6 KINDSBODA

Ägare:
Karl Nilsson f. 1898 och Ruth Nilsson f. 1898.
Barn: Göte f. 1932 och Ella f. 1934.
Förutvarande ägare:
Johan Nilsson omkr. 1900-1941
Karl Johan Andersson.
Areal:
15 har, varav 7 har åker och 8 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1930, innehållande 3 rum, 1 kök och källare.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1880, för 5 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
12 300 kr.
Övriga uppgifter:
Vid sekelskiftet (läs 1899-1900) funnos två torp, det ena bebott av en träskomakare Hans Johansson, och det andra av Petter Johan Källerman.

BODA 1:7 KINDSBODA

Ägare:
Folke Karlsson f. 1906 och Helga Karlsson f. 1907.
Barn: Vera f. 1937 och Åke f. 1944.
Förutvarande ägare:
Axel Johansson -1935.
Areal:
17 har, varav 7 har åker och 10 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1896, restaurerat år 1932 och innehåller 2 rum, 1 kök och hall samt källare.
Bekv.: El., cv.
Ladugård av trä, uppförd 1940, för 8 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
11 800 kr.
Övriga uppgifter:
Ett torp har funnits, nämligen Nybygget, senast bebott av Karl Svensson. I dagligt tal benämnes gården Gastek.

BODA 1:9 KINDSBODA

Ägare:
Hjalmar Bengtssons Stärbhus: Kristina Bengtsson f. 1881.
Barn: Sven f. 1908, Gunnar f. 1910, Axel f. 1912, Karl f. 1914, Ingrid f. 1916 och Bertil f. 1918.
Förutvarande ägare:
Hjalmar Bengtsson 1907-1943.
Holger Nilsson -1907.
Areal:
9 har, varav 1,5 har åker och 7,5 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1870, innehållande 2 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1916, för 2 nötkreatur.
Taxeringsvärde:
5 000 kr.
Övriga uppgifter:
Gården, som tidigare varit soldattorp, vars siste soldat var Källman, är numera utarrenderad till lantbrukare Tage Larsson.

BODA 1:10 LINDESHOLM, KINDSBODA

Ägare:
Fru Anna Nygren, uppgift under Rösered 1:3.
Disponeras av Hugo Eriksson f. 1909 och Karin Eriksson f. 1917.
Barn: Margareta f. 1942 och Bertil f. 1948.
Förutvarande ägare:
Frithiof Johansson.
Areal:
9 har, varav 1 har åker och 8 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1908, innehållande 3 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1908, för 1 nötkreatur.
Taxeringsvärde:
7 600 kr.
Övriga uppgifter:
Hugo Eriksson innehar smidesverkstad och hovslageri.

BODA 1:11 KINDSBODA

Ägare:
Arnold Lignell f. 1895 och Anna Lignell f. 1892.
Barn: Ingemar f. 1922 och Irma f. 1927.
Förutvarande ägare:
Karl Eriksson 1879-1920.
A. Bodén 1876-1879.
Areal:
30 har, varav 9,5 har åker och 20,5 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1921, innehållande 6 rum, 1 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl., cv. och vv.
Ladugård av trä, uppförd 1921, för 9 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
14 600 kr.
Övriga uppgifter:
Gården har tillhört släkten sedan 1870. En mindre kvarn har funnits. Ingemar Lignell innehar bilstation.

BODA 1:12 KINDSBODA

Ägare:
Albin Johansson f. 1896 och Ebba Johansson f. 1899.
Barn: Alvar f. 1926, Evert f. 1929, Britta f. 1930, Olof f. 1932 och Gerd f. 1940.
Förutvarande ägare:
Severin Johansson 1900-1926.
Areal:
33 har, varav 10 har åker och 23 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1904, innehållande 5 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv. och vv.
Ladugård av trä, uppförd 1924, för 10 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
17 400 kr.

BODA 1:12 KINDSBODA

Ägare:
Albin och Ebba Johansson.
Förutvarande ägare:
Sofia Johansson.
Areal:
100 ar.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1926, innehållande 2 lägenheter om sammanlagt 3 rum, 2 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El.
Taxeringsvärde:
5 000 kr.

BODA 1:13 MARIELUND, KINDSBODA

Ägare:
Syskonen Lundin: Anna f. 1880, Hilma f. 1882, Alma f. 1884, Gunnar f. 1892 och Ella f. 1893.
Förutvarande ägare:
Maria Kristina Lundin 1908-1917.
Areal:
2 637 m².
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1908, innehållande 5 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., cv.
Taxeringsvärde:
5 500 kr.
Övriga uppgifter:
Tomten avstyckades och huset byggdes år 1908 av syskonen Lundins moder.

BODA 1:15 KINDSBODA

Ägare:
Einar Arvidsson f. 1899 och Elsa Arvidsson f. 1903.
Barn: Hans f. 1936.
Förutvarande ägare:
Fritz Lundin 1908-1929.
J.A. Lundin 1869-1905.
Areal:
42 har, varav 6,5 har åker och 35,5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1840, innehållande 5 rum, 1 kök, 2 hallar och källare. Restaurerat och moderniserat 1947.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1890, för 8 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
12 900 kr.
Övriga uppgifter:
Torp har funnits på gården, nämligen Kaxaberget.

BODA 1:16 m.fl., KINDSBODA

Ägare:
J.E. Arvidsson f. 1871.
Barn: Einar f. 1899, Anna f. 1901, Valdemar f. 1903, Alice f. 1907, Hillevi f. 1911 och Arvid f. 1913.
Gården bortarrenderad till:
Arvid Arvidsson.
Bror Sjöholm f. 1914 och Hillevi Sjöholm f. 1911.
Barn: Sigvard f. 1943 och Sven-Åke f. 1946.
Förutvarande ägare:
J.A. Lundin 1867-1905.
Johannes Larsson -1867.
Areal:
62 har, varav 8 har åker och 54 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1911, innehållande 2 lägenheter om sammanlagt 5 rum, 2 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El.
Ladugård av trä och sten, uppfört 1911, för 9 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
19 100 kr.
Övriga uppgifter:
Gården har tidigare omfattat även Boda 1:16 m.fl. (50 år sedan)/läs år 1902/. Ett torp har funnits, nämligen Ängalund. Siste torparen var August Johansson, död 1899.

BODA 1:21 KINDSBODA

Ägare:
Elin Nilsson f. 1881.
Barn: Margit f. 1939.
Areal:
1 har.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1878, innehållande 4 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1932, för 1 nötkreatur.
Taxeringsvärde:
4 000 kr.
Övriga uppgifter:
Fastigheten är avsöndrad från Boda 1:6.

Fortsättning finns att läsa under rubriken:
”Månstad år 1952 – Några dokument ur gårdsarkiven – del 5″.
Läs gärna fler inlägg och berättelser under www.tranemo.nu