MÅNSTAD ÅR 1952 – GÅRDAR OCH ÖVRIGA FASTIGHETER – DEL 3

Människors boende och förflyttning mellan olika gårdar och fastigheter visar en del av den vardagliga historien i bygden. Här nedan följer utdrag ur ”Boken om Månstad” som visar gårdar och fastigheter i Månstad, familjer och personer med anknytning till dessa, fram till år 1952.
Först följer förordet till boken och sen delen ”Gårdar och övriga fastigheter”.
I slutet av boken finns under rubriken ”Tillägg” ytterligare uppgifter och rättelser som i denna nätversion är infogade ”på rätt plats”.

Efter delen ”Gårdar och övriga fastigheter” finns fler skildringar som hör samman med boende och försäljning av gårdar och fastigheter som kan vara intressanta att ta del av.
I boken omfattar hela avsnittet sidorna 303 – 387. Denna version är indelad i fem delar för att vara mer lättläst.

Del 1: Månstad Stommen – Slumsvik.
Del 2: Bredared – Björnarp – Backa – Korrebo – Månstad Lilla.
Del 3: Bruntorp – Rösered – Björdal – Torp.
Del 4: Enegården – Sibbarp – Hult – Boda.
Del 5: Några dokument ur gårdsarkiven.

De eventuella felaktiga uppgifter som kan finnas i boken finns även i denna version.

Överföring till digital version har gjorts genom skanning och redigering av text och bilder så att de överensstämmer med boken. Bilderna kan tyvärr inte läggas i direkt anslutning till gällande textinnehåll.

Läs gärna boken!

Inga-Lill Lindgren
Tranemo Bibliotek

”BOKEN OM MÅNSTAD”.

Utgiven av: Månstads Sockenbokskommitté.
Redigerad av: Bertil Freidlitz.
Tryck: Ulricehamns Tidnings AB, år 1952.

Källor och litteratur:
Socken- kommunal- och kyrkostämmoprotokoll.
Kyrko- och Skolrådsprotokoll.
Visitationsprotokoll samt övriga äldre arkivhandlingar.
”Göteborgs Stifts Herdaminne” av Skarstedt.
”Göteborgs Stift” av Norborg.
Äldre gårdshandlingar o.d.

Förord

Tanken på upprättandet av en Månstads historia i bokform hade sin upphovsman i framlidne lantbrukaren Per Pettersson i Rösered, Månstad. Varmt intresserad av hembygdsfrågor insåg han klart sambandet mellan det förflutna, nuet och framtiden, samt att vår egen och kommande generationer ha sina rötter i gången tid. Han bildade år 1945 tillsammans med några goda vänner en kommitté med syfte att upprätta en sockenbok, och blev själv eldsjälen i denna kommitté. Genom sin hastiga bortgång år 1948 fick han emellertid inte tillfälle att fullfölja sin idé.

Beslutet om den stora kommunindelningsreformen, som skulle träda i kraft den 1 jan. 1952, aktualiserade emellertid frågan om en sockenbok, och vid en stämma i december 1950 framförde ledamöterna i nämnda kommitté på initiativ av lantbrukaren Carl Strömbom, Björdal, ett förslag att kommittén skulle få bemyndigande att fullfölja sockenboksidén, samt att kommunen som förläggare skulle ikläda sig det ekonomiska ansvaret.

Förslaget antogs av stämman, och kommittén utökades med två ledamöter. Kommittén utgjordes från början av lantbrukarna Carl Strömbom och Valter Claeson, Björdal, Olof Larsson, Sibbarp, Seth Petersson, Rösered, Bror Sjöblom, Boda, samt smedmästaren Hugo Eriksson, Boda. Vid kommunalstämman invaldes komminister Åke Brander och köpman Bertil Freidlitz i denna kommitté.

Föreliggande arbete avser med sina situationsskildringar från gångna tider, utdrag ur sockenstämmo- och andra protokoll, gamla gårdshandlingar m.m. att utgöra en Månstads historia, samt genom aktuella uppgifter från nuvarande tid åt kommande generationer bevara en bild av Månstad från den tidpunkt, då dess borgerliga kommun upphörde, och ingick som del i Länghems storkommun.

Kommittén hyser den förhoppningen att Boken om Månstad skall finna vägen till många läsare även utanför Månstad, och då framför allt till Månstads söner och döttrar ute i förskingringen, till stärkandet av känslan för hembygden. Slutligen riktas ett varmt tack till alla, som på olika sätt, och i olika former bidragit till det rikhaltiga uppgiftsmaterial, som bildar stommen i denna bok.

Månstad i Maj 1952.

För Månstads Sockenbokskommitté:
Carl Strömbom.

Utdrag ur ”Boken om Månstad”

Del 3, sid. 342-363.

GÅRDAR OCH ÖVRIGA FASTIGHETER

BRUNTORP

Enligt tiondelängder från 1546, 1572 och 1610 skrevs respektive Brunstorp, Brontorp och Bruntorp, samt enl. jordeböcker år 1550 och 1825 Bruntorp, som efter 1550 utgjorde 3 gårdar.

BRUNTORP ÖVREGÅRD 3:1

Ägare:
Olof Sundqvist f. 1922 och Gunborg Sundqvist f. 1929.
Barn: Jan-Olof Sundqvist f. 1951.
Förutvarande ägare:
Folke Johansson f. 1896 och Signe Johansson f. 1897.
Barn: Gunborg enl. ovan, Margit f. 1930 och Stig f. 1932.
Claes Svensson 1893-1945.
Karl Korén 1886-1893.
P.A. Carlsson 1856-1886.
Areal:
118 har, varav 18 har åker och 100 har skogmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1872, restaurerat 1949, innehållande 2 lägenheter om 8 rum, 2 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl., cv. och vv.
Ladugård av trä, uppförd 1914 för 15 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
50 200 kr.
Övriga uppgifter:
P.A. Carlsson var resehandlare och vävnadsförläggare, samt hade en tid diversehandel. Han var bl.a. ledamot av Månstads första kommunalnämnd, och hade liksom Claes Svensson många kommunala uppdrag.
Torpen Åsalund och Grönelid ha tillhört gården.
Förre ägaren Folke Johansson m. familj disponerar en bostadslägenhet.

BRUNTORP ÖVREGÅRD 3:4 FURUHILL

Ägare:
David Larsson f. 1892 och Anna Larsson f. 1894.
Barn: Gösta f. 1929 och Arvid f. 1936.
Förutvarande ägare:
Se Bruntorp Övregården 3:1.
Areal:
17 har, varav 2 har åker och 15 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1927, innehållande 6 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Ladugård av trä, uppförd 1928, för 2 nötkreatur.
Taxeringsvärde:
7 800 kr.
Övriga uppgifter:
Ägaren har sin verksamhet vid Månstads bobinfabrik.

BRUNTORP MELLOMGÅRDEN 2:9 m.fl.

Ägare:
Ander Anderssons Stärbhus, Valborg Andersson f. 1885.
Barn: Lisa f. 1916, Lilly f. 1917, Arne f. 1919, Karin f. 1921, Ruth f. 1923 och Alva f. 1925.
Förutvarande ägare:
Ander Andersson.
Tidigare under kortare tid, Malmsten, Åkerman, Wigstrand, Salomon Svensson.
Herman Jonsson omkr. 1870-1889.
Areal:
62 har, varav 9,5 har åker och 52,5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1885, innehållande 8 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1885, för 12 nötkreatur och 2 hästar.
Övriga uppgifter:
Förre ägaren Herman Jonsson, fabrikör och handlande, var under åren 1882-1889 ordförande i Månstads kommunalnämnd och kommunalstämma.
Torpen Melltorp, Kärrabo och Backa ha tillhört gården.

BRUNTORP MELLOMGÅRD 2:11 m.fl.

Ägare:
Gustaf Lundberg f. 1901 och Anna Lundberg f. 1913.
Barn: Bo f. 1939 och Kerstin f. 1947.
Förutvarande ägare:
Henning Hjert 1917-1940.
Förut torp under Bruntorp Mellomgården.
Areal:
11 har, varav 5 har åker och resten skogs- och betesmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1850, restaurerat 1945, innehållande 2 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv.
Ladugård av trä, uppförd 1900, för 3 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
6 400 kr.
Övriga uppgifter:
Ägaren verksam som skol- och kyrkvaktmästare i Månstad.

BRUNTORP YTTREGÅRDEN 1:3

Ägare:
Carl Johnsson och John Andersson.
Arrendator:
Axel Johansson f. 1912 och Ester Johansson f. 1913.
Barn: Gunnar f. 1939, Stig f. 1942 och Ingrid f. 1945.
Disponerar bostad:
Rudolf Andersson f. 1867
Förutvarande ägare:
Erik Andersson gemensamt med grosshandlaren Carl Johnsson.
Josefina Anderssons Stärbhus.
A.J. Andersson.
Areal:
99 har, varav 10 har åker och 89 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1806, ombyggt 1867, restaurerat 1939, innehållande 4 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv.
Bostadshus avsett för arrendatorn, innehållande 3 rum, 1 kök och hall.
Ladugård av trä, uppförd 1949, för 10 nötkreatur och 2 hästar.
Övriga uppgifter:
På gården har funnits speceri- och diversehandel.

BRUNTORP YTTREGÅRDEN 1:5

Ägare:
Kurt Gustavsson f. 1925 och Märta Gustavsson f. 1921.
Barn: Berit f. 1945, Yngve f. 1947 och Rolf f. 1950.
Förutvarande ägare:
Carl Claesson 1904-1948.
Johannes Andersson omkr. 1840-1880.
Areal:
20 har, varav 6 har åker och 14 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1806, ombyggt 1867 och restaurerat 1951 innehållande 4 rum 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl., cv.
Ladugård av trä, uppförd 1903, för 8 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
11 300 kr.
Övriga uppgifter:
Carl Claesson var ordförande i Månstads kommunalstämma under åren 1926-1947. Johannes Andersson har varit ordförande i sockennämnden, fjärdingsman och nämndeman.

BRUNTORP YTTREGÅRDEN 1:6

Ägare:
Rune Gustavsson f. 1926 och Gunborg Gustavsson f. 1927.
Barn: Lena f. 1947 och Gunnar f. 1950.
Förutvarande ägare:
Reinhold Johansson f. 1880 och Anna Johansson f. 1888.
Barn: Gunborg enligt ovan.
Carl Larsson 1920- .
Areal:
9 har, varav 2,5 har åker och resten skogs- och betesmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1920, innehållande 4 rum, 2 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1920, för 2 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
9 700 kr.
Övriga uppgifter:
Förre ägaren Carl Larsson friköpte gården, som avsöndrades från Bruntorp Yttregården 1:5.
Förre ägaren Reinhold Johansson m. fru disponerar bostad.

BJÖRKELUND 2:1

Ägare:
John Claesson f. 1899 och Ebba Claesson f. 1904.
Barn: Bengt Gunnar f. 1944.
Förutvarande ägare:
Reinhold Karlsson 1893-1929.
Areal:
22 har, varav 7,5 har åker och 14,5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1944, innehållande 3 rum, 2 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv. och vv.
Ladugård av trä, uppförd 1932, för 6 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
9 600 kr.
Övriga uppgifter:
Gården, som ursprungligen varit torp under Bruntorp Övregården, friköptes tillsammans med torpen Sjölid och Lyckås, och bildades på detta sätt. Jord har senare tillköpts från Röseredsberg.

RÖSERED

Röse i förbindelse med ryd eller red i betydelsen röjning synes ha givit upphovet till namnet Rösered. År 1542 skrevs Röseriidt, i tiondelängder 1546 Rössaryd, 1547 Rösorid, 1548 Rössere och enligt jordebokshandlingar 1550 Rössarytt, 1568 Rösorid, 1582 Röseridt, 1619 Rösered och 1685 samt 1877 Rösered.

RÖSERED 1:3

Ägare:
Nils Nygren f. 1904 och Annie Nygren f. 1908.
Barn: Bertil f. 1936, Kjell f. 1938 och Kurt f. 1944.
Förutvarande ägare:
Gustav Nygren 1902-1939.
Christoffer Lidell 1858-1902.
A.J. Rydin 1825-1858.
Areal:
87 har, varav 17 har åker och 70 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1868, restaurerat 1939, innehållande 5 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1911, för 20 nötkreatur och 3 hästar.
Taxeringsvärde:
32 000 kr.
Övriga uppgifter:
Torpet Norrehall har tillhört gården. Flera odlingsrösen samt lämningar efter en gammal smedja finnes.
Förre ägaren Christoffer Lidell var ordförande i Månstads kommunalstämma och kommunalnämnd åren 1869-1881, och A.J. Rydin blev ledamot av första fattigvårdsstyrelsen 1840 samt i sockennämnden 1843. Christoffer Lidell, som var morfader till nuvarande (läs år 1952) ägaren, var gift med en dotter till A.J. Rydin.

RÖSERED 1:3

Ägare:
Gustav Nygren f. 1868 och Anna Nygren f. 1880.
Barn: Stina f. 1914.
Gustav Nygrens barn i tidigare äktenskap:
Uno f. 1900, Nils f. 1904 och Elisabeth f. 1906.
Byggnader:
Bostadshus i trä, uppfört 1938, innehållande 4 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv.
Taxeringsvärde:
5 500 kr.
Övriga uppgifter:
Tomten är icke avsöndrad från gården.

RÖSERED 1:4 m.fl.

Ägare:
Karl Redberg f. 1879 och Anna Redberg f.1886.
Barn: Karin f. 1909, Allan f. 1912, Linnea f. 1914, Signe f. 1918, Folke f. 1918 och Einar f. 1920.
Förutvarande ägare:
Johan Jacob Redberg -1907.
Lars Redberg.
Johannes Larsson.
Jonas Mattiasson.
Mattias Larsson.
Areal:
82 har, varav 12 har åker och 70 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1936, innehållande 6 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv.
Ladugård av trä, uppförd 1902, för 12 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
24 000 kr.
Övriga uppgifter:
På gården, som varit i släktens ägo i över 200 år, finnes en domarring och lämningar efter en skvaltkvarn.

RÖSERED 1:5

Ägare:
John Larsson f. 1890 och Ruth Larsson f. 1896.
Barn: Sture f. 1927, Liss f. 1929 och Kerstin f. 1934.
Förutvarande ägare:
Svante Larsson 1905-1928.
Lars J. Johnsson 1878-1905.
Areal:
46 har, varav 16 har åker och 30 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1840 och restaurerat 1949, innehållande 5 rum, 1 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl., cv., wc. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1930 för 15 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
23 100 kr.
Övriga uppgifter:
På gården finnes smedja. Förre ägaren Lars Johnsson var spik- och liesmed.

RÖSERED 1:7 m.fl.

Ägare:
Karl Anderssons Stärbhus, Ida Andersson f. 1871.
Barn: Svea f. 1915.
Förutvarande ägare:
Karl Andersson.
J.A. Pettersson.
Areal:
13 har, varav 3 har åker och 10 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1905, innehållande 3 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1904, för 3 nötkreatur.
Taxeringsvärde:
4 900 kr.
Övriga uppgifter:
Gården, som tidigare varit torp under Rösered 1:25 benämnt Röseredsberg, har efter Karl Anderssons död sålts till lantbrukaren John Claesson, Björkelund.

RÖSERED 1:8 NORREHALL

Ägare:
Carl-Axel Lind f. 1907 och Märta Lind f. 1905.
Inneboende:
Hulda Andersson f. 1893.
Förutvarande ägare:
Carl Wilhelm Andersson och Johan Andersson.
Areal:
12 har, varav 9 har åker och 3 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1912, innehållande 5 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Taxeringsvärde:
8 500 kr.
Övriga uppgifter:
Gården har tidigare varit torp under Rösered 1:2, och har bebotts av släkten i 3 generationer.
Gårdens ägare är murare.
Förre ägaren Carl Wilhelm Andersson var under åren 1907-1925 kyrkvaktmästare vid Månstads kyrka.
Ett äldre bostadshus av trä, innehållande 2 rum, 1 kök och 1 hall.
Disponeras av Elin Andersson f. 1892.

ÖSTERHALL

Ägare:
Augusta Andersson f. 1870.
Byggnader:
Bostadshus av trä, innehållande 1 rum, 1 kök och 1 hall.
Övriga uppgifter:
Tomten är avsöndrad från Rösered 1:8.

RÖSERED 1:14

Ägare:
Per Petterssons Stärbhus, Anna Pettersson f. 1909.
Barn: Kurt f. 1938, Olof f. 1932.
Inneboende:
Fru Linnea Andersson f. 1877.
Förutvarande ägare:
Per Pettersson 1925- .
J.A. Pettersson 1890-1925.
C.J. Ekman
C.A. Rydin 1885-1890.
S.A. Rydin 1860-1885.
Claes Rydin 1852-1860.
Lars Modig 1847-1853.
Johannes Jönsson och Lars Redberg omkr. 1825.
Areal:
46 har, varav 15 har åker och 31 har skogsmark m.m.
Arrendator:
Axel Fransson f. 1911, och Svea Fransson f. 1919.
Barn: Siv f. 1938, Jan f. 1939, Lena f. 1942, Ove f. 1943 och Eva f. 1948.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1869 och restaurerat 1937, innehållande 6 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv. och badrum.
Bostadshus av trä, innehållande 2 rum, 1 kök och 1 hall, disponeras av arrendator.
Ladugård av trä, uppförd 1920, för 20 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
24 000 kr.
Övriga uppgifter:
Två torp ha funnits, Röseberg och Stensnäs. Basta har funnits på gården och revs ned 1934.
Framlidne Per Pettersson var en kunnig och bl.a. för hembygdsfrågor mycket intresserad människa. Han var initiativtagare till Månstads sockenbok.

RÖSERED 1:16 LYCKHULT

Ägare:
Gunnar Johansson f. 1906 och Astrid Johansson f. 1910.
Fosterson: Pauli.
Förutvarande ägare:
Soldattorp under Rösered till 1921.
Areal:
13 har, varav 3 har åker och 10 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1915, innehållande 4 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1912, för 3 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
6 100 kr.
Övriga uppgifter:
Bisyssla till jordbruket är stickning av ylle.

RÖSERED 1:22

Ägare:
Bertil Johansson f. 1915 och Alice Johansson f. 1914.
Barn: Lena f. 1944 och Lars f. 1947.
Förutvarande ägare:
Vilgot Larsson -1941.
Sven Larsson 1927- .
Areal:
1 057 m², avstyckat från Rösered 1:5.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1927, innehållande 4 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl.
Taxeringsvärde:
4 000 kr.
Övriga uppgifter:
Ägaren är till yrket byggnadssnickare.

RÖSERED 1:25

Ägare:
Set Petersson f. 1899 och Alfhild Petersson f. 1898.
Barn: Margit f. 1926, Gunhild f. 1927, Ingrid f. 1928, Åke f. 1930, Stina f. 1931 och Asta f. 1933.
Förutvarande ägare:
J.A. Pettersson 1890-1925.
Se vidare Rösered 1:14.
Areal:
42 har, varav 13 har åker och 29 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1908, innehållande 4 rum, 1 kök, 1 hall och källare. Restaurerat och moderniserat 1932 samt 1951.
Bekv.: El., v., avl., cv.
Bostadshus av trä, uppfört 1929, innehållande 2 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1924, för 21 nötkreatur och 4 hästar.
Taxeringsvärde:
22 200 kr.
Övriga uppgifter:
Gården som ursprungligen varit torp med namnet Stensnäs, överläts år 1925 av nuvarande ägarens fader J.A. Pettersson, då gården delades mellan sönerna Per och Set Petersson.
Åren 1908-1910 företogs sänkning av en till gården gränsande sjö genom fördjupning av den s.k. Fågelåsbäcken. Sjöns vatten avleddes därigenom till Sämån. Sjöbotten var emellertid täckt av gyttja, varför frodigt gräs blev enda resultatet.
En mängd odlingsrösen finnas på gården.

BJÖRDAL

Byn, som år 1550 uppgavs bestå av 4 gårdar, nämnes i Gustav Vasas registeratur år 1548 vid namnet Biörnedal, tydande på sambandet med Björn. I jordeböcker och tiondelängder nämnes år 1559 Biörnadall, 1613 Biördal. 1784 Björndala samt 1805 Björdal.

BJÖRDAL ÖVREGÅRD 1:2 m.fl.

Ägare:
Henrik Björvik f. 1899, Arvid Tylander f. 1902 och Valborg Tylander, f. 1903.
Barn: Torborg f. 1931, Aina f. 1939, Ingegärd f. 1941, Disa f. 1944 och Karin f. 1947.
Förutvarande ägare:
Axel Johansson 1901-1936.
Olle Andersson 1876-1901.
A. Johansson -1876.
Areal:
103 har, varav 19 har åker och 84 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1927, innehållande 6 rum, 1 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl.
Ett äldre bostadshus av trä, omkr. 150 år gammalt.
Ladugård av sten och trä, uppförd 1944, för 25 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
39 000 kr.
Övriga uppgifter:
På gården har funnits flera torp, varav ett var Källebacka.

BJÖRDAL ÖVREGÅRD 1:2 EKEDAL

Carl Hjert f. 1879 och Josefina Hjert f. 1875.
Barn: Edit f. 1901, Ada f. 1902, Halvdan f. 1905, Gertrud f. 1907, Anna f. 1908, Gärda f. 1909, Mauritz f. 1915 och Nils f. 1919.
Förutvarande ägare:
Björdal Övregården 1:2. Fastigheten bebyggd av nuvarande (läs år 1952) ägaren.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1902, innehållande 4 rum, 1 kök och förstuga.
Ladugård av trä, uppförd 1902, för 2 kor m.m.
Smedja.
Övriga uppgifter:
Carl Hjert är smedsmästare och Josefina Hjert vaktmästare vid J.U.F.: s bygdegård och fornminnesstuga.

BJÖRDAL ÖVREGÅRD 1:3

Ägare:
Birger Björnander f. 1920.
Förutvarande ägare:
Axel Björnander 1904-1924.
A.O. Björnander 1864-1904.
Johannes Björnander 1842-1864.
Anders Eriksson 1806-1842.
Areal:
57 har, varav 10 har åker och 47 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1863, innehållande 6 rum, 2 kök och 2 hallar.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1914 för 11 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
21 000 kr.
Övriga uppgifter:
Gården, som är släktgård i obruten följd sedan år 1806, då den av Johannes Björnanders svärfader Anders Eriksson förvärvades från Kronan, omfattande ursprungligen även Björdal Övregård 1:4, men delades år 1864 mellan bröderna Anders O. Björnander och Lars P.
Björnander, och har sedan dess utgjort två gårdar.
Torpet Kärrholmen har tillhört gården.
Ägarens moder, fru Edla Björnander, f. 1881, är husföreståndarinna på gården.

BJÖRDAL ÖVREGÅRD 1:4

Ägare:
John Claesson f. 1916.
Förutvarande ägare:
L.P. Björnanders Stärbhus: Albert och Laurina Björnander samt Karl och Eugenia.
Lars Petter Björnander 1864-1901.
Se Björdal Övregård 1:3 (gården delad).
Areal:
57 har, varav 7,5 har åker och resten skogs- och betesmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1860, innehållande 6 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1914, för 12 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
21 700 kr.
Övriga uppgifter:
Lars Petter Björnander, som övertog gården vid delningen år 1864, var ledamot av Månstads första kommunalnämnd. Syskonen Björnander, av vilka Eugenia avled 1937, Albert 1940, Karl 1941 och Laurina år 1946 hade i testamente förordnat att av deras kvarlåtenskap 10 000 kr skulle avsättas till Månstads kyrka under benämningen ”Syskonen Björnanders donationsfond”. År 1947 inköptes en ny kyrkklocka samt en så kallad ringmaskin, vartill medel ur denna donation användes.
Från den tid, då gården Björdal Övregård 1:3 och 1:4 kom i släktens ägo, då Anders Eriksson köpte gården av Kronan finnes följande Köpebrev bevarat:

(Avskrift)

K Ö P E B R E F.

Wi Samuel af Ugglas, Grefve , Öfverståthållare , President uti Kongl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegie, Riddare och Commendeur af Kongl. Maj:ts Orden; Så och vice President och Riddare af Kongl. Nordstjärneorden samt Kammarråd; Göre veterligt, at såsom Hans Maj:ts Vår Allernådigste Konung, genom utfärdad förordning af then 21 februarii 1789 och kungörelse af then 24 januarii 1790, i nåder behagat upplifva och förnya Kongl. Förordningen af then 19 septembris år 1723 samt således Allernådigst förklarat, hvilka Kronohemman och Lägenheter måge till skatte försäljas, och huru thermed förhållas bör, samt hvad thervid kommer att i akt tagas, såsom ock, at själfva köpebrefven af Kongl Kammar-Colegii skola utfärdas.

Alltså och till underdånigst följe theraf, hafve vi velat upplåta och försälja, eftersom Vi härmed, och i kraft af thetta Vårt öpna bref, på Hans Kongl. Maj:ts, Vår Allernådigste Konungs vägnar, uplåte och försälje till åboen Anders Ericsson Ett Sjettedels Mantal Krono- af efterskrifne heman i Elfsborgs Län, Kinds Härad och Månstads Socken, nemligen Björdal Öfregård N:o 1, ett halft Mantal, Räntan Kongl. Maj:t och Kronan behållen, under Skattemanna Börd och Rättighet at njuta och behålla för tolf riksdaler Specie, dem han under en summa af 36 riksdaler i Riksens Ständers Riksgäldo Contors Credit Sedlar, enligt hit inständt orginale qvittense af 1 juli 1795, uti Elfsborgs Läns Ränteri riktigt erlagt och betalt.

Wi afhände förthenskul Hans Kongl. Maj:ts samt Sveriges Krona förbemälte ett Sjättedels Mantal Krono af förenämnde hemman Björdal Öfregården N:o 1½ mantal i Månstads Socken, Kinds Härad och Elfsborgs Län, och thetsamma tillägne Åboen Anders Ericsson, dess hustru, barn och arfvingar; så och arfvingar efter arfvingar med hus, jord, åker, äng, skog, mark fiske och fiskevatten, qvarn och qvarnfall, torp och torpställe, samt alla tillägor, som under hemmanets Ränta äro inbegripne i våto och torro, närby och fjerran, intet undantagandes af alt thet, som thertil lyder, med rätta ligga bör, och lagligen tilvinnas kan, at njuta, bruka och behålla under skattemanna Börd och Rättigheter til Everldelig ägo, som lag förmår. Dock kommer skatteköps sökanden, eller hemmans Innehafvaren, at ansvara för thet högre Mantal och Ränte, som thetta Hemman kan åsättas vid afslutandet af thet byte, hvaruti samma hemman är uptagit, och jämväl i mån therav betala fyllnaden i Skatte köps skillingen.

Skulle och förberörda Hemman på hvarjehanda sätt gå Köparen eller thes artvingar ifrån; så vil Hans Maj:t och Kronan hålla them theruti aldeles skadelöse. Så skal och merbemälte Hemman efter nedanstående datum från Krono til Skatte, uti Jordeböckerne införas. Ther alle, som thetta hvidkommer, och för Hans Kongl. Maj:ts och Kronans skul vete och skole göra och låta, hafva sig hörsammeligen at efterrätta, icke görandes Honom Anders Ericsson, dess hustru, barn eller artvingar häremot hinder, men eller förfång i någon måtto, nu eller i tilkommande tider. Thil yttermera visso är thetta med Kongl. Maj:ts och Riksens Kammar-Collegie Sigill, samt vår egenhändiga underskrift bekräftadt.

Stockholm then 27 mars år efter Wår Herre Jesu Christi Nåderika födelse Ett Tusend Åttahundrade och thet Sjette.

På Dragandes Kall och Embetets Vägnar

S. af Ugglas

(Ytterligare 6 namnunderskrifter)

BJÖRDAL MELLOMGÅRDEN 2:11 m.fl.

Ägare:
Oskar Johanssons Stärbhus: Syskonen Knut f. 1909, Elsa f. 1911, Einar f. 1913, Bertil f. 1915 och Ingeborg f. 1917.
Arrendator:
Einar Johansson f. 1913 och Signe Johansson f. 1917.
Barn: Börje f. 1947 och Lennart f. 1950.
Förutvarande ägare:
Oskar Johansson 1906-1945.
(Avsöndrat från Björdal Mellomgården 2:12 år 1906).
Areal:
98 har, varav 10 har åker och 79 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1908, innehållande 6 rum, 2 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., w.c. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1908, för 14 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
24 900 kr.
Övriga uppgifter:
1 bostadslägenhet disponeras av fröken Elsa Johansson.
Sedan avsöndringen år 1906 från Björdal Mellomgården nyuppfördes byggnaderna på gården. Omfattande odlingsverksamhet har sedan av förre ägaren Oskar Johansson bedrivits.
Uppgifter gällande tidigare än år 1906 återfinnas under Björdal Mellomgården 2:12.

BJÖRDAL MELLOMGÅRDEN 2:12

Ägare:
Valter Claesson f. 1908 och Stina Claesson f. 1914.
Barn: Hjördis f. 1943 och Inge f. 1945.
Förutvarande ägare:
Ivan Claessons Stärbhus 1924-1940.
Ivan Claesson 1906-1924.
Karl Andersson -1906.
L.A. Lönnerblad (omkr. 1870-1900).
P. Ruberg (omkr. 1858 – omkr. 1870).
Ing. N. Wessberg ( -omkr.1858).
Olof Lidell omkring 1825.
Areal:
32 har, varav 7,5 åker och resten skogs- och betesmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1849 och ombyggt 1941, innehållande 4 rum, 2 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv.
Ladugård av trä, uppförd 1908 och tillbyggd 1938, med plats för 9 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
15 700 kr.
Övriga uppgifter:
Gården, som tidigare hade omfattat Björdal Mellomgården 2:11, delades år 1906. L.A. Lönnerblad var folkskollärare i Månstad under tiden 1857-1888. N. Wessborg blev år 1857 ordförande i Månstads Sockennämnd, men avflyttade kort därefter. Olof Lidell var klockare i Månstad till sin död år 1837.
Ett torp, nämligen Hallabo, har tillhört gården.

BJÖRDAL MELLOMGÅRDEN 2:2 m.fl.

Ägare:
Carl Strömbom f. 1901 och Elisabeth Strömbom f. 1906.
Barn: May f. 1931, Ulla-Britt f. 1933 och Gunnel f. 1936.
Fosterson: Lennart f. 1937.
Förutvarande ägare:
John och Frida Strömbom (Björkunden) 1939-1945.
D.E. Strömbom 1872-1939.
Nicklas Pettersson 1860-1872.
Samuel Samuelsson omkr. 1850.
Areal:
56 har, varav 14 har åker och 42 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1915, restaurerat 1949, innehållande 8 rum, 2 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., w.c. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1888, för 20 nötkreatur och 2 hästar. Den restaurerades år 1951.
Taxeringsvärde:
29 300 kr.
Övriga uppgifter:
D.E. Strömbom var vävnadsförläggare samt hade diversehandel på gården.
Basta har funnits på gården. F.d. torpen Bollalyckan, Källebacka och Bomans ha tillhört gården.
En flintyxa har påträffats i en åker.

BJÖRDAL MELLOMGÅRDEN 2:5 m.fl.

Ägare:
Tage Larsson f. 1900 och Ruth Larsson f. 1910.
Barn: Kurt f. 1944.
Areal:
32 har, varav 6 har åker och 26 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus i trä, uppfört 1900 och moderniserat 1949, innehållande 4 rum, 1 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1935, för 7 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
9 900 kr.

BJÖRDAL NEDREGÅRDEN 3:1 m.fl.

Ägare:
Carl Herman Björendal f. 1900 och Inger Björendal f. 1912.
Barn: Barbro f. 1945 och Birgitta f. 1947.
Förutvarande ägare:
Carl Andersson 1890-1935.
Jonas Andersson 1842-1890.
Areal:
140 har, varav 25 har åker och 115 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1829, tillbyggt 1906 och 1916, restaurerat 1941, innehållande 6 rum, 2 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv.
Mindre bostadshus av trä, innehållande 4 rum 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv.
Ladugård av trä, uppförd 1879, för 20 nötkreatur och 4 hästar.
Taxeringsvärde:
45 000 kr.
Övriga uppgifter:
Förre ägaren Carl Andersson var under åren 1897-1920 ordförande i Månstads kommunalnämnd och under åren 1902-1925 även i kommunalstämman. Jonas Andersson var ledamot av Månstads första kommunalnämnd.
Ett torp har funnits på gården. Gårdens odlade areal kunde fördubblas genom Sämåns reglerings genomförande.

BJÖRDAL NEDREGÅRDEN 3:2 SKOGSHOLM

Ägare:
Axel Falk f. 1902 och Ruth Falk f. 1906.
Barn: Mary f. 1928.
Förutvarande ägare:
Karl Ekelund.
Areal:
21 har, varav 6,5 har åker och 14,5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1900 och moderniserat 1943, innehållande 2 lägenheter om sammanlagt 5 rum, 2 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl., cv.
Ladugård av trä, uppförd 1946, för 8 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
10 500 kr.
Övriga uppgifter:
En lägenhet disponeras av Sven Mårtensson f. 1924 och Mary Mårtensson f. 1928.

BJÖRDAL NEDREGÅRD 3:3 SKOGSHOLM

Ägare:
Axel Lind f. 1880.
Barn: Carl-Axel f. 1907, Nils f. 1910, Inger f. 1912, Edla f. 1916 och Sten f. 1920.
Förutvarande ägare:
Gustav Carlsson 1916-1920.
Christina Andersson Bergdahl 1904-1916.
Tidigare soldattorp.
Areal:
4 har, varav 2 har åker och 2 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1901, restaurerat 1929, innehållande 4 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El., v., avl.
Taxeringsvärde:
5 600 kr.
Övriga uppgifter:
Ägaren Axel Lind är murare.

TORP 1:8

Ägare:
Teodor Johansson f. 1904 och Maud Johansson f. 1915.
Barn: Elsie f. 1936, Anna-Lisa f. 1941, Sture f. 1945 och Lisbeth f. 1947.
Förutvarande ägare:
Ernst Johansson 1903-1946.
Selma Johansson 1891-1903.
A.J. Andersson 1856-1891.
J. Lundgren -1856.
J. Brundin omkr. 1830.
Areal:
118 har, varav 28 har åker och 90 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1915 och restaurerat 1950, innehållande 7 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., w.c. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1927, för 30 nötkreatur och 6 hästar.
Taxeringsvärde:
46 900 kr.
Övriga uppgifter:
F. torpen Granelid, Linet och Fassås ha tillhört gården.
Under senare hälften av 1800-talet fanns ett mejeri jämte en handelsbod på gården.

TORP 1:9 TORPÅKER

Ägare:
Carl Magnusson f. 1881 och Anna Magnusson f. 1889.
Areal:
18,83 har, varav 2,87 har åker och resten skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1931, innehållande 4 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1931, för 3 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
11 200 kr.
Övriga uppgifter:
På gården, som är avsöndrad från Torp 1:8, finnes lämningar efter en gammal kvarn och även gamla mynt ha påträffats.
Magnusson har varit farmare i U.S.A.

LINET

Ägare:
Carl Olsson f. 1880 och Ida Olsson f. 1888.
Barn: Kerstin f. 1921, Lilly f. 1924 och Douglas f. 1927.
Förutvarande ägare:
Carl Sköld 1919-1921.
Emil Karlsson 1918-1919.
Henning Hjert 1906-1918.
Soldattorp.
Areal:
2 har.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1885, innehållande 1 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1885, för 3 nötkreatur.
Övriga uppgifter:
Gården var intill 1906 soldattorp, och siste soldaten var Henning Hjert.

Fortsättning finns att läsa under rubriken:
”Månstad år 1952 – Gårdar och övriga fastigheter – del 4″.
Läs gärna fler inlägg och berättelser under www.tranemo.nu