MÅNSTAD ÅR 1952 – GÅRDAR OCH ÖVRIGA FASTIGHETER – DEL 2

Människors boende och förflyttning mellan olika gårdar och fastigheter visar en del av den vardagliga historien i bygden. Här nedan följer utdrag ur ”Boken om Månstad” som visar gårdar och fastigheter i Månstad, familjer och personer med anknytning till dessa, fram till år 1952.
Först följer förordet till boken och sen delen ”Gårdar och övriga fastigheter”.
I slutet av boken finns under rubriken ”Tillägg” ytterligare uppgifter och rättelser som i denna nätversion är infogade ”på rätt plats”.

Efter delen ”Gårdar och övriga fastigheter” finns fler skildringar som hör samman med boende och försäljning av gårdar och fastigheter som kan vara intressanta att ta del av.
I boken omfattar hela avsnittet sidorna 303 – 387. Denna version är indelad i fem delar för att vara mer lättläst.

Del 1: Månstad Stommen – Slumsvik.
Del 2: Bredared – Björnarp – Backa – Korrebo – Månstad Lilla.
Del 3: Bruntorp – Rösered – Björdal – Torp.
Del 4: Enegården – Sibbarp – Hult – Boda.
Del 5: Några dokument ur gårdsarkiven.

De eventuella felaktiga uppgifter som kan finnas i boken finns även i denna version.

Överföring till digital version har gjorts genom skanning och redigering av text och bilder så att de överensstämmer med boken. Bilderna kan tyvärr inte läggas i direkt anslutning till gällande textinnehåll.

Läs gärna boken!

Inga-Lill Lindgren
Tranemo Bibliotek

”BOKEN OM MÅNSTAD”.

Utgiven av: Månstads Sockenbokskommitté.
Redigerad av: Bertil Freidlitz.
Tryck: Ulricehamns Tidnings AB, år 1952.

Källor och litteratur:
Socken- kommunal- och kyrkostämmoprotokoll.
Kyrko- och Skolrådsprotokoll.
Visitationsprotokoll samt övriga äldre arkivhandlingar.
”Göteborgs Stifts Herdaminne” av Skarstedt.
”Göteborgs Stift” av Norborg.
Äldre gårdshandlingar o.d.

Förord

Tanken på upprättandet av en Månstads historia i bokform hade sin upphovsman i framlidne lantbrukaren Per Pettersson i Rösered, Månstad. Varmt intresserad av hembygdsfrågor insåg han klart sambandet mellan det förflutna, nuet och framtiden, samt att vår egen och kommande generationer ha sina rötter i gången tid. Han bildade år 1945 tillsammans med några goda vänner en kommitté med syfte att upprätta en sockenbok, och blev själv eldsjälen i denna kommitté. Genom sin hastiga bortgång år 1948 fick han emellertid inte tillfälle att fullfölja sin idé.

Beslutet om den stora kommunindelningsreformen, som skulle träda i kraft den 1 jan. 1952, aktualiserade emellertid frågan om en sockenbok, och vid en stämma i december 1950 framförde ledamöterna i nämnda kommitté på initiativ av lantbrukaren Carl Strömbom, Björdal, ett förslag att kommittén skulle få bemyndigande att fullfölja sockenboksidén, samt att kommunen som förläggare skulle ikläda sig det ekonomiska ansvaret.

Förslaget antogs av stämman, och kommittén utökades med två ledamöter. Kommittén utgjordes från början av lantbrukarna Carl Strömbom och Valter Claeson, Björdal, Olof Larsson, Sibbarp, Seth Petersson, Rösered, Bror Sjöblom, Boda, samt smedmästaren Hugo Eriksson, Boda. Vid kommunalstämman invaldes komminister Åke Brander och köpman Bertil Freidlitz i denna kommitté.

Föreliggande arbete avser med sina situationsskildringar från gångna tider, utdrag ur sockenstämmo- och andra protokoll, gamla gårdshandlingar m.m. att utgöra en Månstads historia, samt genom aktuella uppgifter från nuvarande tid åt kommande generationer bevara en bild av Månstad från den tidpunkt, då dess borgerliga kommun upphörde, och ingick som del i Länghems storkommun.

Kommittén hyser den förhoppningen att Boken om Månstad skall finna vägen till många läsare även utanför Månstad, och då framför allt till Månstads söner och döttrar ute i förskingringen, till stärkandet av känslan för hembygden. Slutligen riktas ett varmt tack till alla, som på olika sätt, och i olika former bidragit till det rikhaltiga uppgiftsmaterial, som bildar stommen i denna bok.

Månstad i Maj 1952.

För Månstads Sockenbokskommitté:
Carl Strömbom.

Utdrag ur ”Boken om Månstad”

Del 2, sid. 324-342.

GÅRDAR OCH ÖVRIGA FASTIGHETER

BREDARED

Sannolikt är det forna mansnamnet Bredhe i samband med ryd i betydelsen röjning, som givit upphovet till namnet Bredared. I tiondelängder år 1546 – 1547 skrives Brederyd och Bredarid, och år 1548 Brederith. Vidare förekomma namnformerna Brearidt, Brearydt, Bredarid 1568 och 1593, Bredarydt, Bräderiid, samt 1622 och 1877 Bredared.

BREDARED 1:1

Ägare:
Götar Bonander f. 1894 och Signe Bonander f. 1896.
Barn: Rune f. 1923, Mats f. 1928 och Lars f. 1932.
Förutvarande ägare:
Oscar Bonander.
Hans Svensson omkr. 1840-1860.
Areal:
74 har, varav 14 har åker och 60 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1872, innehållande 6 rum, 1 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1912, för 15 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
21 300 kr.
Övriga uppgifter:
Gården kom i släktens ägo år 1879. Hans Svensson, som var mycket anlitad för kommunala uppdrag, var bl.a. ordförande i sockennämnden omkr. 1850. Han var även resehandlande och vävnadsförläggare.

BREDARED 1:2 TAPPLE KVARN

Ägare:
Martin Vegborn f. 1919 och Ella Vegborn f. 1920.
Förutvarande ägare:
Gustaf Johansson 1939-1950.
W. Johansson 1935-1939.
Nyström 1903-1934.
Areal:
4,5 har, varav det huvudsakliga utgöres av skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1904, restaurerat 1945, innehållande 4 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv.
Kvarnbyggnad uppförd 1823 och tillbyggd 1934.
Taxeringsvärde:
17 000 kr.
Övriga uppgifter:
Kvarnen tillhörde före 1903 gården Bredared.

BREDARED 1:3 – 1:5 KARLSLUND

Ägare:
Karin Persson f. 1902 och Ida f. 1904.
Förutvarande ägare:
Karl Persson
Areal:
2 har.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1904, innehållande 5 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El.
Taxeringsvärde:
5 700 kr.
Övriga uppgifter:
Fastigheten avsöndrades från gården Bredared år 1903.

BREDARED 1:7

Ägare:
Per Bonander f. 1889.
Areal:
9 har, varav 3 åker och 6 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1920, innehållande 5 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård uppförd 1920 för 4 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
7 400 kr.
Ägaren, som är bosatt på annan ort, är trädgårdsmästare.

BREDARED 1:6 LILLA

Ägare:
Karl Nilssons sterbhus, Augusta Nilsson f. 1874.
Barn: Arne f. 1912, Nils f. 1913 och Åke f. 1915.
Förutvarande ägare:
Karl Nilsson.
Tidigare dagsverkstorp under Bredared.
Areal:
10 har, varav 2,5 har åker och 7,5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1874, innehållande 1 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El.
Taxeringsvärde:
4 900 kr.
Övriga uppgifter:
Gården har bebotts av släkten sedan 1890.

BREDARED 1:9 BJÖRKEBO

Ägare:
Göte Åberg f. 1910 och Märta Åberg f. 1909.
Barn: Bengt f. 1943, Inga Lisa f. 1945 och Mats f. 1950.
Förutvarande ägare:
Fastigheten är 1938 avsöndrad från Bredared 1:1
Areal:
2 000 m².
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1938, innehållande 3 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Taxeringsvärde:
8 000 kr.
Övriga uppgifter:
Ägaren, som har lastbilstrafik utför bl.a. sedan 1937 transport av bygdens mjölkproduktion till mejeriet.

BREDARED 1:10 TAPPLE

Ägare:
Bengt Larsson f. 1915 och Inga-Britta Larsson f. 1918.
Barn: Krister f. 1942, Lars f. 1944 och Rolf f. 1946.
Förutvarande ägare:
Gustaf Johansson 1939-1946.
W. Johansson 1935-1939.
Nyström 1927-1935.
Areal:
1 700 m², avsöndrat 1946 från Tapple Kvarn.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1927, innehållande 4 rum, 1 kök och 1 hall samt källare.
Bekv.: El.
Taxeringsvärde:
8 500 kr.
Övriga uppgifter:
Ägaren är textilarbetare till yrket.

BJÖRNARP

Mansnamnet Björn i förbindelse med ordet torp har sannolikt givit upphov till namnet Björnarp. År 1409 nämnes Byörnathorp, Byörnethorp och Biörnatorp, 1546. I Gustav Vasas Registeratur år 1548 skrives Biörnorp. Enligt jordeböcker år 1550 och 1688 Biörnorp, 1568 och 1805 Björnarp, 1584 och 1593 Biörnörp, 1650 och 1655 Biörnerph samt 1815 och 1874 Björnarp.

BJÖRNARP ÖVREGÅRD 1:2

Ägare:
Daniel Lundgren f. 1894 och Ella Lundgren f. 1897.
Barn: Lennart f. 1923, Roy f. 1927, Ella-Maj f. 1932, och Gunnar f. 1935.
Förutvarande ägare:
Edvin Johansson 1922-1934.
Nils Andersson 1916-1922.
Hilding Håkansson 1913-1916.
Sven Larsson 1912-1913.
Johan E. Gustavsson 1899-1912.
Areal:
78 har, varav 15 har åker och 63 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1899, innehållande 5 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1938, för 12 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
25 000 kr.
Övriga uppgifter:
Ägaren har under ett 20-tal år vistats i Canada.

BJÖRNARP ÖVREGÅRD BJÖRKHEM

Ägare:
Clara Charlotta Gustavsson f. 1873.
Barn: Hilma f. 1905, Folke f. 1907, Ivar f. 1909, Bertil f. 1909 och Anna f. 1917.
Förutvarande ägare:
Johan E. Gustavsson 1899-1934.
Areal:
20 har, varav 9 har åker och 11 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1913, innehållande 5 rum, 2 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1913, för 6 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
13 500 kr.
Övriga uppgifter:
Gården avstyckades 1912 från Björnarp Övregården.

BJÖRNARP NEDREGÅRD 2:2 m.fl.

Ägare:
John Andersson f. 1893 och Hagar Andersson f. 1896.
Barn: Evert f. 1921, Sune f. 1923, Lissie f. 1925, Astrid f. 1927 och Irene f. 1928.
Förutvarande ägare:
Edvin Johansson 1915-1919.
Aug. Svanberg 1901-1915.
Mårten Gustavsson 1880-1901.
Johannes Johansson 1840.
Areal:
70 har, varav 23 har åker och 47 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1880 och restaurerat 1948, innehållande 5 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El., v., avl.
Bostadshus av trä om 1 rum och kök.
Ladugård av trä, uppförd 1908, för 17 nötkreatur och 5 hästar.
Taxeringsvärde:
22 900 kr.
Övriga uppgifter:
Gårdens pris vid försäljning år 1840 – 1 125 kr, år 1901 – 6 000 kr och år 1919 – 38 000 kr.

BJÖRNARP NEDREGÅRD 2:4

Ägare:
Johannes Andersson f. 1892.
Förutvarande ägare:
Simon Andersson 1903- (ägarens fader)
Aug. Svanberg.
Areal:
20 har, varav 9 har åker och 11 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1902, innehållande 3 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1908, för 8 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
14 500 kr.
Övriga uppgifter:
Bosatt på gården är förutom ägaren:
Carl Eliasson f. 1890 och Maria Eliasson f. 1894.
Barn: Ingvar f. 1923 och Tora f. 1925.

BJÖRNARP NEDREGÅRDEN 2:6 m.fl. TORARP

Ägare:
Einar Claesson f. 1915 och Edit Claesson f. 1908.
Barn: Leif f. 1947 och Kjell f. 1951.
Förutvarande ägare:
Claes Mattsson f. 1872 och Matilda Mattson f. 1878.
Barn: Märta f. 1906, Edit enl. ovan, Hulda f. 1911 och Inga-Britta f. 1918.
Areal:
8 har, varav 2 har åker och 6 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1923, innehållande 2 lägenheter om 4 rum, 2 kök och 2 hallar.
Bekv.; El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1910, för 3 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
5 200 kr.
Övriga uppgifter:
Gården har varit dagsverkstorp under Björnarp Nedregården.
Följande tillägg från slutet av boken:
/Äldre bostadshus av trä på ofri grund, innehållande 1 rum, 1 kök, 1 hall.
Äges och bebos av Elfrida Mattsson f. 1875./

BACKA

Namnet Backa kommer av backe och nämnes i tiondelängder år 1540, samt i jordeböcker 1546 och 1547 för Backe, under det att i jordbokshandlingar av 1550 och 1877 skrivits Backa.

BACKA 1:1

Ägare:
Bröderna Artur Johansson f. 1908 och John Johansson f. 1910.
Hushållerska: Elin Irbert f. 1905.
Barn: Claes f. 1932.
Förutvarande ägare:
Carl Johansson 1902-1935.
Axel Johansson 1869-1902.
Johannes Pettersson.
Petter Persson.
Areal:
54 har, varav 14 har åker och 40 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört omkr. 1800, restaurerat 1947, innehållande 6 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Bostadshus av trä, uppfört 1901, innehållande 3 rum, 1 kök och hall.
Ladugård av trä, uppförd 1880, för 16 nötkreatur och 3 hästar.
Övriga uppgifter:
Torpet Stenbacken har tillhört gården, som varit i släktens ägo sedan år 1807.

BACKA 1:2 BJÖRKHOLMEN

Ägare:
Sven Johansson f. 1912 och Sara Johansson f. 1914.
Barn: Sven-Åke f. 1939 och Gunhild f. 1945.
Förutvarande ägare:
Rudolf Mårtensson f. 1878 (bosatt på gården).
Axel Holm.
Areal:
8 har, varav 3 har åker och 5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1920, innehållande 3 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El.
Ladugård, uppförd 1913, för 4 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
6 000 kr.
Övriga uppgifter:
Björkholmen har tidigare varit soldattorp.

BACKA 1:3 FURUBACKEN

Ägare:
Carl Blixt f. 1897 och Ragnar Blixt f. 1899.
Förutvarande ägare:
Jonas Blixt 1910-1934.
Tidigare torp under Backa 1:1.
Areal:
4 har, varav 2 har åker och 2 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1910, innehållande 4 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1911, för 4 nötkreatur och 1 häst.

KORREBO

Fornsvenska namnet Korrebo i förbindelse med bo, är det sannolika ursprunget för namnet Korrebo. I tiondelängd år 1546 skrevs Karraboo och 1457 Correboda. År 1550 och 1650 skrives Korrebo, 1568 och 1580 Korrobo. Vidare förekomma namnformerna Karrebo, Karreboda, Kårraboo, Kårebo. I tiondelängd av år 1582 och 1586 Korrobodha och Korroboa, 1630 Kårreboda, 1717 Korrabo samt åren 1572 och 1877 Korrebo.

KORREBO 1:4

Ägare:
John Johansson f. 1891.
Barn: Harald f. 1916, Evert f. 1918, Rune f. 1919, Valdemar f. 1923 och Folke f. 1928.
Inneboende:
Systrarna Ester f. 1884 och Greta Johansson f. 1885.
Förutvarande ägare:
Carl Johansson 1871-1906.
Johannes Larsson 1853-1871.
Johannes Jönsson 1839-1853.
Areal:
46 har, varav 9,5 har åker och 34,5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1874, restaurerat 1950, innehållande 6 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Ladugård av trä, uppförd 1874, för 10 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
16 700 kr.
Övriga uppgifter:
Ägarens söner ha antagit släktnamnet Widenby.
På gården ha funnits torpen Källebacka och Högalid.
Ägaren, nämndemannen John Johansson, var ordförande i Månstads kommunalnämnd 1932-1951 samt ordf. i kommunalstämman åren 1948-1951, hans fader Carl Johansson hade många kommunala uppdrag, bl.a. ledamot av kommunalnämnden. Johannes Larsson var ledamot av Månstads första kommunalnämnd och nuv. (läs 1951) ägarens farfader, Johannes Jönsson, var ledamot av den första fattigvårdsstyrelsen år 1840.

KORREBO 1:4

Ägare:
Bror Johansson f. 1888 och Beda Johansson f. 1895.
Barn: Birgit f. 1916, Karin f. 1918, Ingemar f. 1920, Alf f. 1924 och Karla f. 1924.
Förutvarande ägare:
Se Korrebo 1:4, John Johansson.
Areal:
46 har, varav 8,5 har åker och 37,5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1914, restaurerat 1945, innehållande 4 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1914, för 6 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
16 800 kr.
Övriga uppgifter:
Ägarens fader, Carl Johansson, var resehandlare.
Stenverktyg m.m. tyda på tidig bosättning i Korrebo.

KORREBO 1:2

Ägare:
Gustav Svensson f. 1896 och Ingrid Svensson f. 1899.
Barn: Ingvar f. 1920, Nils f. 1923 och Gösta f. 1932.
Förutvarande ägare:
Fritiof Samuelsson -1936.
Johan Eliasson.
Emil Pettersson.
Otto och Simon Andersson.
Areal:
53 har, varav 10 har åker och 43 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört omkr. 1800 och moderniserat 1947, innehållande 4 rum, 1 kök, hall och källare.
Bekv.: El., v., avl. och cv.
Ladugård av trä, uppförd 1909, för 10 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
20 900 kr.
Övriga uppgifter:
En del nyodlingar å mossmark gjordes såsom följd av Sämåns reglering.

KORREBO 1:3

Ägare:
Ragnar Svensson f. 1891 och Elin Svensson f. 1899.
Barn: Carl-Axel f. 1934.
Förutvarande ägare:
Oscar Svensson.
Areal:
58 har, varav 6 har åker och 52 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1908, innehållande 5 rum, 2 kök och 2 hallar. Moderniserat 1949.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1915, för 8 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
16 500 kr.
Övriga uppgifter:
Gården, som är släktgård sedan 1844, har av en hel del fornlämningar att döma tidigt varit boplats. Sålunda har man funnit bl.a. mynt från Gustaf II Adolfs tid, älvkvarnsten och odlingsrösen.

KORREBO 1:5 m.fl.

Ägare:
Hjalmar Mårtensson f. 1886 och Adina Mårtensson f. 1890.
Barn: Malla f. 1911, Anna f. 1913, Martin f. 1916, Stina f. 1917, Ella f. 1921 och Carola f. 1927.
Förutvarande ägare:
Nils Johan Gustavsson -1910.
A. Gustavsson.
Areal:
15 har, varav 5 har åker och 10 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1912, innehållande 4 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1918, för 5 nötkreatur och 1 häst.
Övriga uppgifter:
Ägaren har vid sidan av jordbruket varit byggnadssnickare.

KORREBO 1:8

Ägare:
Gunnar Olsson f. 1893 och Beda Olsson f. 1895.
Barn: Alice f. 1914, Einar f. 1917, Gösta f. 1919, Gunhild f. 1924 och Bengt f. 1931.
Förutvarande ägare:
Johan L. Olssons Stärbhus 1893-1917.
Johan L. Olsson 1887-1893.
Olaus Johansson 1853-1887.
Hans Johansson 1852-1853.
Mattias Svensson 1845-1852.
Anders Svensson -1845.
Areal:
20 har, varav 4,5 har åker och 15,5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1880, restaurerat 1948, innehållande 4 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1880, för 6 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
7 800 kr.
Övriga uppgifter:
Ägarens barn ha antagit släktnamnet Gunnervald. Av föregående ägarna har Johan L. Olsson varit resehandlare, liksom ägarens farfader, Olaus Johansson.
Enligt köpekontrakt av den 4 jan. 1874 delades gården genom försäljning av 1/16:dels mantal till J.W. Hansson.

KORREBO 1:8 år 1853.

Köpebref.
Jag Hans Johansson gör Härmed veterligt att hafva försåldt, som jag och genom detta salubref försäljer till hemmansegaren Olaus Johansson med dess hustru Matilda Charlotta Johansdotter mitt egande 1/8:dels mantal kronoskattehemmanet Korrebo i Månstads socken, Kinds härad och Elfsborgs län, och det för en öfverenskommen och betingad köpeskilling stor (1 400) Ett Tusen Fyrahundrade Rdr rgs härmed qvitteras såsom fulleligen betalte, i följd hvaraf jag alldeles afhänder mig och mina arfvingar berörda kronoskatte 1/8:dels mantal Korrebo att tillegna hemmansegaren O. Johansson och dess hustru Matilda Charlotta Johansdotter, barn och arfvingar detsamma med allt hvad dertill hörer af ålder lydt och lagligen tillvinnas kan, att med fardagen den 14 Mars tillträda samt derefter oqvalt nyttja, everdeligen ega och behålla, förbindandes till hemul efter lag.

Till wisso häraf warder detta med mitt egenhändiga namn underskrifvit och i närvarande wittnen styrkt.

Korrebo den 2:dre februari 1853.
Hans Johansson

Att denna försäljning skett af fri wilja och godt samtycke samt salubrefvets egenhändiga underskrift, intygar wi på en gång närwarande witnen.

Ut Supra
S. Andersson i Hult
Johannes Larsson och Johannes Jönsson i Korrebo.

KORREBO 1:10 m.fl.

Ägare:
Erik Claesson f. 1920 och Gunhild Claesson f. 1927.
Barn: Hans-Erik f. 1948, Ture f. 1950 och Bernt f. 1952.
Förutvarande ägare:
Carl August Claesson 1909-1946.
Johan Svensson.
Areal:
19 har, varav 4 har åker och 15 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1880, restaurerat 1934, innehållande 5 rum, 2 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl. cv.
Ladugård av trä, uppförd 1929, för 5 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
8 100 kr.
Övriga uppgifter:
Fru Tekla Claesson f. 1878 innebor hos sonen.

KORREBO 1:9

Ägare:
Hjalmar Håkansson f. 1889 och Hilda Håkansson f. 1888.
Barn: Hilding f. 1922, Edit f. 1923, Carl-Olof f. 1925 och Margit f. 1930.
Förutvarande ägare:
Claes Håkansson.
Areal:
17 har, varav 7,5 har åker och 9,5 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1920, innehållande 4 rum, 1 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1932, för 10 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
14 800 kr.
Övriga uppgifter:
På gården finnes en vattenkälla som aldrig fryser till och aldrig sinar.

KORREBO 1:11 m.fl.

Ägare:
Filip Krafts Sterbhus, Evy Kraft f. 1900.
Barn: Ingrid f. 1933.
Förutvarande ägare:
Filip Kraft 1937-1950.
Karl Kraft 1905-1937.
Tidigare soldattorp.
Areal:
35 har, varav 4 har åker och 31 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1910, innehållande 3 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1937, för 4 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
10 600 kr.
Övriga uppgifter:
Karl Kraft, som var siste innehavare av soldattorpet, friköpte detsamma då han tog avsked som soldat.

KORREBO 1:13

Ägare:
Jonas Johansson f. 1886.
Barn: Hans-Erik f. 1939.
Förutvarande ägare:
Johan Johansson 1900-1914.
Claes Kreutz -1900.
Areal:
13 har, varav 6 har åker och 7 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1910, innehållande 1 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1900, för 5 nötkreatur och 1 häst.
Taxeringsvärde:
8 200 kr.
Övriga uppgifter:
Jordbruket är utarrenderat.

KORREBO 1:14 m.fl.

Ägare:
Axel Claessons Sterbhus, Alva Claesson f. 1893.
Barn: Arne f. 1913, Tore f. 1917 och Harry f. 1919.
Förutvarande ägare:
Axel Claesson -1945.
Areal:
14 har, varav 8,5 har åker och 5,5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1911, innehållande 2 rum, 1 kök och hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd omkr. 1900, för 8 nötkreatur och 3 hästar.
Taxeringsvärde:
11 800 kr.
Övriga uppgifter:
Gården har varit i släktens ägo sedan 1880.

KORREBOÅS VAKTSTUGA

Disponeras av:
Gustav Johansson f. 1917 och Karin Johansson f. 1921.
Barn: Elvy f. 1949 och Gun-Britt f. 1952.
Byggnader:
Bostadshus av trä, innehållande 2 rum, 1 kök och hall.
Övriga uppgifter:
Banvakten Gustav Johansson inflyttade år 1944.

MÅNSTAD LILLA

Beträffande namnformerna se Månstad socken sid. 14.
Texten till hänvisningen i boken finns här nedan och lyder som följer:

Månstads Socken.
Socknen gränsar i väster intill Länghem, i norr till Finnekumla och S. Säm, i öster till Hulared och S. Åsarp och i söder intill Tranemo och Ullasjö socknar. Socknen eller församlingen, vilka båda benämningar åsyfta sammanslutning i kyrkligt avseende, berördes icke av kommunsammanslagningen den 1 jan. 1952.

I ett protokoll från en lantmäteriförrättning, som av lantmätaren Bengt Ågren utfördes år 1782, benämnes socknens skillnadsmärken i följande ordning: ”Hestra ren ”” Betåsa Klippa ”” Kvinö ”” Långbron ”” Rävåsen ”” Hallevad ”” Hallö ”” över en stor mosse till Gängla broar ”” Risbron ””Konungarör ”” Sämån.

Socknens namn förekommer år 1308 och 1311 i form av Magnistadhum, sannolikt grundat på namnet Magnis eller Måns i förening med stad med betydelsen ”plats” eller ”läge”. År 1490 skrevs namnet Monsthada och i Gustav Vasas registeratur år 1548 såsom Månsta. I tiondelängder och jordeböcker förekomma namnformerna Monstade år 1550, Monstada 1573, Månstada 1580, Monnstadt 1590, Månsta 1622 och 1767, samt 1552 och 1877 i form av Månstad.

Folkmängden var 400 personer år 1769. Den ökade fram till år 1800 endast med 20 personer, men var 1825 uppe i 479, och 1850 i ett antal av 631 personer. Ökningen fortsatte fram till år 1865, då folkmängden utgjorde 695 personer, men minskade sedan kraftigt på grund av emigrationen till U.S.A. och var år 1890 nere i 595, och år 1900 i 591 personer. Sedan blev det åter ökning till 615 personer år 1909, år 1914 till 659, och till 692 personer år 1929. Sedan minskade åter folkmängden till 628 år 1935, för att vid slutet av år 1951 vara nere i endast 551 personer. Den omkring 1950 fortgående folkminskningen förorsakas framför allt av den så kallade flykten från landsbygden.

MÅNSTAD LILLA 1:2

Ägare:
Torsten Björendal f. 1907 och Margit Björendal f. 1909.
Barn: Karl Erik f. 1940 och Clas Ivan f. 1945.
Förutvarande ägare:
Joh. P. Carlsson 1911-1947.
Karl Claesson 1899-1911.
Claes Olsson -1899.
Areal:
70 har, varav 16 har åker och 54 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1897, innehållande 5 rum, 1 kök och 2 hallar. Restaurerat 1948.
Bekv.: El., v., cv., vv., wc. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1922, för 15 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
24 600 kr.
Övriga uppgifter:
På gården ha funnits två torp, Fågelås och Rydal.
Speceri- & diversehandel fanns på gården från 1870-talet. Innehavare var Claes Olsson, som var Margit Björendals farfader.

MÅNSTAD LILLA 1:3

Ägare:
Robert Larsson f. 1885 och Berta Larsson f.1888.
Barn: Arne f. 1920, Bertil f. 1923 och Evert f. 1928.
En lägenhet disponeras av:
Elsa Larsson f. 1892 och Tekla Larsson f. 1895.
Förutvarande ägare:
Carl Larsson 1890-1945.
Johannes Rydin 1878-1890.
Claes Rydin omkr. 1845-1878.
Areal:
93 har, varav 10,5 har åker och 82,5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1845, innehållande 5 rum, 1 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1878 för 11 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
22 000 kr.
Övriga uppgifter:
Till gården hör bostadslägenheten Nyhem, innehållande 3 rum, 1 kök och 1 hall, uppförd 1878 av Claes Rydin. Torpet Sjöholmen har funnits på gården.

MÅNSTAD LILLA 1:7 FÅGELÅS

Ägare:
Henning Eriksson f. 1875 och Frida Eriksson f. 1890.
Barn: Maj f. 1925 och Stig f. 1930.
Från tidigare äktenskap:
Henning Eriksson: Karl f. 1911.
Frida Eriksson: Signe f. 1912.
Förutvarande ägare:
Månstad Lilla1:2, såsom dagsverkstorp. Friköpt 1932.
Areal:
10 har, varav 3,5 har åker och 6,5 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1904, innehållande 3 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl. cv.
Ladugård av trä, uppförd 1932, för 3 nötkreatur och 1 häst.
Övriga uppgifter:
Sedan torpet friköptes har ägaren H. Eriksson utfört ett omfattande nyodlingsarbete.

MÅNSTAD LILLA 1:8 RYDET

Ägare:
Henning Hjert f. 1874.
Barn: Dagny f. 1894, Halvar f. 1897, Bertil f. 1902, Sixten f. 1904, Valter f. 1910 och Elsa f. 1912.
Areal:
1 000 m², friköpt från Lilla Månstad 1:2 år 1940.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1940, innehållande 2 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El.
Taxeringsvärde:
3 500 kr.
Övriga uppgifter:
Hjert som under omkr. 25 år var kyrk- och skolvaktmästare samt soldat med Linet som torp, uppförde bostadshuset på Rydet år 1940.

MÅNSTAD LILLA 1:9 HVILAN

Ägare:
Viktoria Carlsson f. 1891.
Adoptivbarn: Elli f. 1932 och Lauri f. 1935.
Hyresgäster:
Sven Claesson f. 1896 och Carl Kindlund f. 1892.
Areal:
1 800 m², avsöndrat från Månstad Lilla 1:2.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1947, innehållande 5 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Taxeringsvärde:
12 000 kr.
Övriga uppgifter:
Tomten är avsöndrad från Månstad Lilla 1:2.

Fortsättning finns att läsa under rubriken:
”Månstad år 1952 – Gårdar och övriga fastigheter – del 3″.
Läs gärna fler inlägg och berättelser under www.tranemo.nu