MÅNSTAD ÅR 1952 – GÅRDAR OCH ÖVRIGA FASTIGHETER – DEL 1

Människors boende och förflyttning mellan olika gårdar och fastigheter visar en del av den vardagliga historien i bygden. Här nedan följer utdrag ur ”Boken om Månstad” som visar gårdar och fastigheter i Månstad, familjer och personer med anknytning till dessa, fram till år 1952.
Först följer förordet till boken och sen delen ”Gårdar och övriga fastigheter”.
I slutet av boken finns under rubriken ”Tillägg” ytterligare uppgifter och rättelser som i denna nätversion är infogade ”på rätt plats”.

Efter delen ”Gårdar och övriga fastigheter” finns fler skildringar som hör samman med boende och försäljning av gårdar och fastigheter som kan vara intressanta att ta del av.
I boken omfattar hela avsnittet sidorna 303 – 387. Denna version är indelad i fem delar för att vara mer lättläst.

Del 1: Månstad Stommen – Slumsvik.
Del 2: Bredared – Björnarp – Backa – Korrebo – Månstad Lilla.
Del 3: Bruntorp – Rösered – Björdal – Torp.
Del 4: Enegården – Sibbarp – Hult – Boda.
Del 5: Några dokument ur gårdsarkiven.

De eventuella felaktiga uppgifter som kan finnas i boken finns även i denna version.

Överföring till digital version har gjorts genom skanning och redigering av text och bilder så att de överensstämmer med boken. Bilderna kan tyvärr inte läggas i direkt anslutning till gällande textinnehåll.

Läs gärna boken!

Inga-Lill Lindgren
Tranemo Bibliotek

”BOKEN OM MÅNSTAD”.

Utgiven av: Månstads Sockenbokskommitté.
Redigerad av: Bertil Freidlitz.
Tryck: Ulricehamns Tidnings AB, år 1952.

Källor och litteratur:
Socken- kommunal- och kyrkostämmoprotokoll.
Kyrko- och Skolrådsprotokoll.
Visitationsprotokoll samt övriga äldre arkivhandlingar.
”Göteborgs Stifts Herdaminne” av Skarstedt.
”Göteborgs Stift” av Norborg.
Äldre gårdshandlingar o.d.

Förord

Tanken på upprättandet av en Månstads historia i bokform hade sin upphovsman i framlidne lantbrukaren Per Pettersson i Rösered, Månstad. Varmt intresserad av hembygdsfrågor insåg han klart sambandet mellan det förflutna, nuet och framtiden, samt att vår egen och kommande generationer ha sina rötter i gången tid. Han bildade år 1945 tillsammans med några goda vänner en kommitté med syfte att upprätta en sockenbok, och blev själv eldsjälen i denna kommitté. Genom sin hastiga bortgång år 1948 fick han emellertid inte tillfälle att fullfölja sin idé.

Beslutet om den stora kommunindelningsreformen, som skulle träda i kraft den 1 jan. 1952, aktualiserade emellertid frågan om en sockenbok, och vid en stämma i december 1950 framförde ledamöterna i nämnda kommitté på initiativ av lantbrukaren Carl Strömbom, Björdal, ett förslag att kommittén skulle få bemyndigande att fullfölja sockenboksidén, samt att kommunen som förläggare skulle ikläda sig det ekonomiska ansvaret.

Förslaget antogs av stämman, och kommittén utökades med två ledamöter. Kommittén utgjordes från början av lantbrukarna Carl Strömbom och Valter Claeson, Björdal, Olof Larsson, Sibbarp, Seth Petersson, Rösered, Bror Sjöblom, Boda, samt smedmästaren Hugo Eriksson, Boda. Vid kommunalstämman invaldes komminister Åke Brander och köpman Bertil Freidlitz i denna kommitté.

Föreliggande arbete avser med sina situationsskildringar från gångna tider, utdrag ur sockenstämmo- och andra protokoll, gamla gårdshandlingar m.m. att utgöra en Månstads historia, samt genom aktuella uppgifter från nuvarande tid åt kommande generationer bevara en bild av Månstad från den tidpunkt, då dess borgerliga kommun upphörde, och ingick som del i Länghems storkommun.

Kommittén hyser den förhoppningen att Boken om Månstad skall finna vägen till många läsare även utanför Månstad, och då framför allt till Månstads söner och döttrar ute i förskingringen, till stärkandet av känslan för hembygden. Slutligen riktas ett varmt tack till alla, som på olika sätt, och i olika former bidragit till det rikhaltiga uppgiftsmaterial, som bildar stommen i denna bok.

Månstad i Maj 1952.

För Månstads Sockenbokskommitté:
Carl Strömbom.

Utdrag ur ”Boken om Månstad”

Del 1, sid. 303-324.

GÅRDAR OCH ÖVRIGA FASTIGHETER

Antalet gårdar såväl som andra fastigheter i Månstad är icke beståndande. Under tidernas lopp ha jordbruk delats eller sammanslagits varigenom antalet ökat eller minskat. Genom nedläggning av de flesta av det stora antal torp, som i mitten av 1800-talet fanns i Månstad minskade antalet fastigheter betydligt. Nybyggnad av egnahem har inte fått någon betydande omfattning beroende på den ringa tillgången på industrier, någon ökning i detta avseende kunnat spåras omkring 1950-talet.

De uppgifter som beträffande gårdar och fastigheter föreligga, grunda sig på av fastighetsägarna själva lämnade uppgifter, kompletterade i de fall där så har varit möjligt, med övriga uppgifter. Dessa avse förhållandena i slutet av år 1951.

MÅNSTAD STOMMEN 2:1

Ursprungligen endast Månstad Stora och delat på två jordbruk, benämnes dessa såsom pastors stomhemman år 1540 för Stommen, 1546 Sttompnen och 1550 enl. jordeboken Stompnen. Ecklesiastiskt löneboställe.
Gården, som ligger i omedelbar närhet av Månstadskulle Järnvägsstation, har först under 1940-talet kunnat bidraga till tomter för bostadsbebyggelse. Lämpliga tomtområden finnas för såväl bostäder som industrier å sådan mark, att jordbrukets bärkraft därigenom icke skulle nämnvärt försämras.

Arrendator:
Gerhard Andersson, f. 1894 och Bror Andersson, f. 1908
F.d. arrendator:
Albin Andersson f. 1872.
Barn: Gerhard och Bror Andersson enl. ovan.
Tensi f. 1892, Anna f. 1896, Astrid f. 1899, Ada f. 1901, Helga f. 1903 och Greta f. 1906.
Areal:
139 har, varav 10 har åker och 129 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä uppfört 1914, innehållande 5 rum, 1 kök, 1 hall och källare. Restaurerat och moderniserat 1945.
Bekv.: El., v., avl., cv., wc. och badrum.
Taxeringsvärde:
50 200 kr.
Övriga uppgifter:
Omkring 1850 var Olaus Hansson arrendator på Stommens ena brukningsdel. Han var den egentlige arbetsledaren när Månstad byggde sitt första skolhus. Den andra brukningsdelen beboddes vid denna tid av en änka. År 1861 startades Månstads första fasta handelsbod i en visthusbod på Stommen av Olaus Hanssons son Claes Olsson. Från år 1876 arrenderades Stommen av Limmareds Glasbruk. Stommen användes sedan som station, med kvarter för kuskar och dragare vid oxbanan.
Albin Andersson arrenderade Stommen år 1913. Han bedrev under många år sågverksrörelse vid sidan av jordbruket, var även föreståndare för Månstads lantmannaförening, och har haft flera kommunala uppdrag, bl.a. som ordf. i fattigvårdsstyrelsen.

PRÄSTGÅRDEN
MÅNSTAD STOMMEN 2:1

Disponeras av:
Åke Brander f. 1913 och Cecilia Brander f. 1925.
Barn: Erland f. 1947, Gunnar f. 1948 och Eva f. 1951.
Areal:
För tomt och prydnadsträdgård 4 840 m².
Byggnader:
Bostadshus av trä uppfört 1927, innehållande 7 rum, jungfrukammare, 1 kök, 1 hall och källare med garage.
Taxeringsvärde:
15 000 kr
Övriga uppgifter:
Komminister Åke Brander med familj inflyttade år 1947.

FOLKSKOLAN
MÅNSTAD STOMMEN 2:1

Disponeras av:
Arvid Carlsson f. 1903 och Maja Carlsson f. 1916
Barn: Lars f. 1942
Areal:
2 000 m².
Byggnader:
Folkskolebyggnad innehållande 1 skolsal, 1 slöjdsal, 1 sammanträdesrum, avklädningsrum och trapp- och vindsutrymmen för skolan, samt lärarebostad inrymmande 4 rum, 1 kök, 2 hallar och källarutrymmen. Byggnaden som är av trä, uppfördes år 1888.
Övriga uppgifter:
Folkskollärare Arvid Carlsson inflyttade år 1927. Förut hade bostaden disponerats av Folkskollärare J.H. Lönnerblad, som inflyttade i skolhuset år 1888.

SMÅSKOLAN
MÅNSTAD STOMMEN 2:1.

Disponeras av:
Maria Caspersson f. 1905.
Areal:
Arrenderat område.
Byggnader:
Bostadshus av trä uppfört 1908, innehållande 1 skolsal, 1 avklädningsrum för småskolan, samt lärarinnebostad innehållande 3 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Taxeringsvärde:
1 000 kr.
Övriga uppgifter:
Småskollärarinnan Maria Caspersson inflyttade 1947.

MÅNSTADSKULLE JÄRNVÄGSSTATION

Föreståndare:
Elsa Claesson f. 1919.
Barn: Kerstin f. 1947
Byggnader:
Stationshus av trä uppfört 1907, innehållande expedition och väntsal samt bostad för stationsföreståndaren, innehållande 3 rum, 1 kök och hall.
Övriga uppgifter:
Hos stationsföreståndarinnan, som tillträdde tjänsten år 1951, innebor systrarna Astrid Claesson f. 1926, och Inga Claesson f. 1937.

VAKTSTUGAN MÅNSTADSKULLE

Disponeras av:
Folke Robertsson f. 1920 och Karin Robertsson f. 1918.
Barn: Jan f. 1945 och Mona f. 1949.
Byggnader:
Banvaktstuga innehållande 2 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Övriga uppgifter:
Banvakt Folke Robertsson inflyttade i stugan 1947.

ÅLDERDOMSHEMMET

Föreståndarinna:
Ruth Bengtsson f. 1891.
Areal:
Arrenderat område.
Byggnader:
Ålderdomshem av trä, uppfört 1929, innehållande 4 rum för pensionärer, matsal, bostadsrum för föreståndarinnan, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Övriga uppgifter:
År 1951 voro följande pensionärer inneboende:
Oskar Råberg f. 1872, Otto Olsson f. 1874, makarna Johan Damberg och f. 1874 och Maria Damberg f. 1878, Angelina Charlotta Blomberg f. 1875 och Ragnar Blixt f. 1899.

MÅNSTAD STOMMEN 2:4 m.fl. ÅDALEN

Ägare:
Helmer Pettersson f. 1918 och Kerstin Pettersson f. 1921.
Barn: Gerd f. 1940, Evy f. 1945, Hans-Åke f. 1947 och Maj f. 1947.
Förutvarande ägare:
Manfred Berggren 1912-1945.
Areal:
9 har, huvudsakliga nyodlingar av mossjord, vilket möjliggjordes genom Sämåns reglering.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1911, innehållande 4 rum, 1 kök, 1 hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1919, för 7 nötkreatur och 1 häst.
Taxringsvärde:
8 500 kr.
Övriga uppgifter:
Månstads första telefonstation upprättades av förutvarande ägaren Manfred Berggren för 12 abonnenter år 1912.

MÅNSTAD STOMMEN 2:7 HÖGSÄTER

Ägare:
John Andersson f. 1913 och Lisa Andersson f. 1916.
Förutvarande ägare:
Erik Andersson 1924-1947.
Areal:
15 000 m².
Byggnader:
Fabriks- och bostadshus av trä, uppfört 1924, innehållande i bottenvåningen, fabriks-, lager- och kontorslokaler, och i övre våningen bostad för ägaren innehållande 4 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Taxeringsvärde:
16 500 kr.
Övriga uppgifter:
Ägaren bedriver tillverkning av herr- och gosskläder m.m.
Fru Ellen Andersson, f. 1887, innebor hos sonen.

MÅNSTAD STOMMEN 2:9 SKOGSGLÄNTAN

Ägare:
Bertil Freidlitz f. 1903 och Annie Freidlitz f. 1906.
Barn: Gun f. 1927, Else-Maj f. 1929, Kurt f. 1931, Sune f. 1933, Inger f. 1935, Arne f. 1937, Ulla f. 1940, Carl-Göran f. 1943 och Stellan f. 1945.
Areal:
1 726 m². Tomten avstyckad och förvärvad 1945.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1945, innehållande 5 rum, 1 kök med matvrå, 2 hallar och källarvåning.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Taxeringsvärde:
18 800 kr.
Övriga uppgifter:
Fastigheten nyuppfördes år 1945 av ägaren, köpman Bertil Freidlitz.

MÅNSTAD STOMMEN 2:10 LUGNET

Ägare:
Axel V. Sandell f.1909 och Brita Sandell f. 1911.
Barn: Göran f. 1935, Irene f. 1938, Curt f. 1939, Per-Axel f. 1940, Lars-Olof f. 1941, Eva-Lena f. 1945, Kennet f. 1950 och Marita f. 1951.
Förutvarande ägare:
Axel M. Sandell 1944-1948.
Tidigare torp under Stommen.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1934, innehållande 4 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., wc. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1932, för 5 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
10 500 kr.
Övriga uppgifter:
Gårdens förre ägare, Axel M. Sandell, nedlade ett omfattande nyodlingsarbete, varjämte byggnaderna sattes i gott skick.

MÅNSTAD STOMMEN 2:11 SOLSÄTER

Ägare:
Anton Kindlund f. 1903 och Ebba Kindlund f. 1902.
Barn: Asta f. 1938.
Areal:
1 211 m². Avsöndrad år 1947 från pastoratsbostället Månstad Stommen.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1947, innehållande 4 rum, 1 kök, 2 hallar och källarvåning.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Taxeringsvärde:
12 500 kr.
Övriga uppgifter:
Fastigheten nyuppfördes år 1947 av ägaren, banarbetaren Anton Kindlund.

MÅNSTAD STOMMEN 2:12 TALLHÖJDEN

Ägare:
Alf Bronald f. 1924 och Märta Bronald f. 1924.
Areal:
1 436 m².
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1951, innehållande 3 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Övriga uppgifter:
Fastigheten nyuppfördes år 1951 av ägaren, textilarbetaren Alf Bronald.

SLUMSVIK

Sannolikt har denna by fått sitt namn av fisken ”slom”, en laxfisk, och av sitt läge vid en vik av sjön. År 1533 skrevs i Gustav Vasas Registeratur namnet Slomsvik, i tiondelängd år 1546 Slumssvick och 1548 Slumsvik. Enligt jordeböcker 1550 Slomsvig, 1573 Slomswick, 1607 Slåmsvyck samt 1610, 1685 och 1877 Slumsvik. I Slumsvik fanns år 1550 endast 5 gårdar.

SLUMSVIK 8:2 HERRGÅRDEN

Ägare:
Ragnar Johanssons Sterbhus, Ingrid Johansson f. 1893.
Barn: Glenn f. 1930.
Förutvarande ägare:
Emil Johansson år 1910-1927.
Sven Larsson, skogshandlande Hans Rydin. Vävnadsförläggare omkring 1860./Ev. saknas något i beskrivningen./Noterat Inga-Lill Lindgren.
Areal:
50 har, varav 9 har åker och 41 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1849, innehållande 7 rum, 1 kök, 1 hall. Restaurerat 1939.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Ladugård av trä uppförd 1887 för 12 nötkreatur och 3 hästar.
Taxeringsvärde:
20 000 kr.
Övriga uppgifter:
Vävnadsförläggare H.J. Rydin, som var född i Sibbarp, hade tidvis ett sextiotal hemväverskor i arbete, han idkade även handel med garner, vävnader m.m.
En smedja har funnits på gården.
Gården bortarrenderad till Bertil Mårtensson f. 1920.

SLUMSVIK 8:3 – 8:4 GRIPSNÄS

Ägare:
Ragnar Gripestam f. 1923 och Gunvor Gripestam f. 1928.
Barn: Ulf f. 1951.
Förutvarande ägare:
Oscar Gripestam f. 1891 och Annie Gripestam f. 1892.
Barn: Carl-Oscar f. 1920, Ragnar enligt ovan, Gunhild f. 1926 och Göte f. 1933.
Carl Isaksson 1905-1919 ( O. Gripestams fader).
Benjamin Grönlund 1879-1905.
J.J. Johansson 1877-1879.
Bröderna J.M. och A.P. Mattsson 1852-1877.
Areal:
71 har, varav 20 har åker och betesmark och 50 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1854, innehållande 7 rum, 2 kök och 2 hallar. Restaurerat 1944 och 1950.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1908.
Övriga uppgifter:
En lägenhet disponeras av f. ägaren Oscar Gripestam med familj. Gårdsnamnet Gripsnäs förekommer i jordebok år 1777 och 1908, men år 1915 upptaget under namnet Slumsvik.

SLUMSVIK 8:5 EDHÄLL

Ägare:
David Johansson f. 1882 och Elin Johansson f. 1884.
Barn: Ella f. 1914 och Erik f. 1915.
Förutvarande ägare:
Månstads andelsmejeri 1898-1920.
Areal:
1 har, som av föreg. ägare förvärvades från Slumsvik 8:3 och 8:4 år 1898.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1898, innehållande i 2:a våningen lägenhet om 5 rum, 1 kök och 2 hallar. Restaurerad 1920.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
I bottenvåningen är inrymd en mejerilokal.
Svinhusbyggnad av trä, uppförd 1922, är sedan år 1947 uthyrd till Månstads Snickeri och Bobinfabrik.
Diverse uppgifter:
Nuvarande ägaren inköpte fastigheten år 1920 från Månstads Andelsmejeri, och idkade sedan mejerirörelse där tills mejeriet år 1947 nedlades.

SLUMSVIK 8:7 ROSENLUND

Ägare:
Karl Johanssons sterbhus, Frida Johansson f. 1874.
Barn: Anders Johansson f. 1912, Olle Johansson f. 1912, Gösta Johansson f. 1914.
Alfhild Johansson f. 1907, gift med Anders Johansson.
Förutvarande ägare:
Ellen Jönsson.
Areal:
1 179 m², avsöndrat från Slumsvik 2:4.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1907, innehållande 4 rum, 1 kök, tambur och syverkstad.
Bekv.: El.
Övriga uppgifter:
Sysselsättningen är huvudsakligen sömnadsarbete, varjämte Anders Johansson bedriver en mindre handelsträdgård.

SLUMSVIK 8:6 BJÖRKUDDEN

Ägare:
John Strömbom f. 1897 och Frida Strömbom f. 1901.
Adoptivbarn: Aini f. 1940.
Förutvarande ägare:
Amelie Lénbergs Sterbhus.
Fanjunkare Göran Lénberg.
Areal:
2 561 m², avsöndrat år 1904 från Slumsvik 8:3.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1905, ombyggt 1947 och innehåller 3 lägenheter om sammanlagt 7 rum, 3 kök, 4 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Taxeringsvärde:
8 600 kr (600 – 8 000).
Övriga uppgifter:
Speceri- & Diversehandel idkades någon tid av herr Rudolf Lénberg.
Nuvarande ägaren John Strömbom är delägare, och har sin verksamhet i Månstads Snickeri- & Bobinfabrik, varjämte han är föreståndare för Månstads m.fl. socknars Jordbrukskassa.
En lägenhet i fastigheten disponeras av:
Bertil Larsson f. 1897 och Svea Larsson f. 1908.
Barn: Yvonne f. 1930, Lars f. 1934, Birgitta f. 1940.
Bertil Larsson är delägare, och har sin verksamhet i Månstads Snickeri- & Bobinfabrik.

SLUMSVIK 8:9 BRONÄS

Ägare:
Ivar Carlén f. 1895 och Svea Carlén f. 1904.
Barn: Mai f. 1927, Kerstin f. 1929, Siv f. 1936 och Ulla f. 1938.
Förutvarande ägare:
G. Friberg (1931-1935).
Erik Andersson.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1908, innehållande 4 rum, 1 kök, 1 hall samt affärs- och kontorslokaler.
Bekv.: El., v., avl., cv., wc. och badrum.
Övriga uppgifter:
Ivar Carlén innehar speceri- & diversehandel i bottenvåningen. Affären övertogs år 1935.

SLUMSVIK 3:1 ENEBACKEN

Ägare:
Enar Mattsson f. 1903 och Märta Mattsson f. 1903.
Barn: Gudrun f. 1942.
Förutvarande ägare:
Smeden J. Rahm.
Areal:
950 m².
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1939, innehållande 4 rum och kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Källarvåning inrymmande lokaler för butik och lager.
Taxeringsvärde:
16 000 kr.
Övriga uppgifter:
Ägaren Enar Mattsson innehar speceri- & diversehandel samt bilstation.

SLUMSVIK 8:8 m.fl. ENEBACKEN

Ägare:
Fru Nelly Johansson f. 1886.
Barn: Karin f. 1911, Maja f. 1916 och Britta f. 1918.
Förutvarande ägare:
Ivan Johansson 1910-1946.
Oskar Johansson -1910.
Areal:
5 har, varav 3 har skogsmark och 2 har åker och tomtmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1923, innehållande 4 rum och 1 kök, 2 hallar samt källare.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1937, för 2 nötkreatur.
Bostadshus av trä, tidigare affärslokal, ombyggt 1939, innehållande 3 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El., v., avl., cv., wc. och badrum.
Äges och bebos av Fröken Signe Johansson f. 1888.
Övriga uppgifter:
Nuvarande ägaren, som sammanbor med Fröken Signe Johansson, har uthyrt sitt bostadshus till Helge Claesson f. 1917 och Karin Claesson f. 1914.
Barn: Lillian f. 1946, Irene f. 1950.

SLUMSVIK 8:10 BRONÄS

Ägare:
Ove Johanssons sterbhus, Hulda Johansson f. 1880.
Barn: Elof f. 1908 och Elsa f. 1913.
Areal:
5,5 har, varav 2 har skogsmark och 3,5 har åker och ängsmark.
Avsöndrat 1911 från Slumsvik 8:2.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1911, innehållande 3 rum, 1 kök, 1 hall. Ladugård av trä, uppförd 1911, såldes år 1947 jämte tomt till AB Henrik Gustavsson, och användes till lagerlokal.
Taxeringsvärde:
9 500 kr.
Övriga uppgifter:
F. ägaren Ove Johansson var verksam som försäkringsombud.

SLUMSVIK 8:15 ÖSTANÅ

Ägare:
(1951) AB Henrik Gustavsson.
Förutvarande ägare:
Birger Lénberg, som intill 1947 idkade mindre fabriksrörelse.
Areal:
1 400 m², avsöndrat 1925 från Slumsvik 8:2.
Byggnader:
Fabriksbyggnad av trä i två våningar, uppförd 1925, innehållande 9 rum och källare. (Flyttad från Bruntorp Mellomgården).
Taxeringsvärde:
15 000 kr.
Övriga uppgifter:
Fabriken sysselsätter ett 15-tal arbetare, och tillverkningen utgöres av stickade yllevaror.

SLUMSVIK 8 ENEBACKEN 3 /Saknas ev. siffror i beteckningen/.

Ägare:
Arvid Johanssons sterbhus, Signe Johansson f. 1892.
Barn: Karin f. 1913, Gustav f. 1914, Tore f. 1917, Nils f. 1929.
Förutvarande ägare:
Skräddare Nyman.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört —- innehållande 2 rum och 1 kök.
Bekv.: El., v., avl.
Uthusbyggnad av trä, innehållande mindre reparationsverkstad.
Övriga uppgifter:
Förutvarande ägaren Arvid Johansson, som förvärvade lägenheten år 1930, hade verkstad för cykelreparationer, korgmakeri m.m.

SLUMSVIK 8:19 ENEBACKEN

Ägare:
Folke Gabrielsson f. 1908 och Veda Gabrielsson f. 1910.
Barn: Harriet f. 1937, Sonja f. 1941, Christina f. 1945.
Areal:
1 000 m², tomten avsöndrad 1938 från Slumsvik 8:3 m.fl.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1939, innehållande 2 lägenheter om tillsammans 4 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv.
En lägenhet om 1 rum och kök disponeras av:
Hulda Gabrielsson f. 1880 och Ada Gabrielsson f. 1888.
Taxeringvärde:
7 600 kr (600 – 7 000).
Övriga uppgifter:
Ägaren är tillskärare och anställd hos Erik Andersson Eftr.

SLUMSVIK 8:21 ENEBACKEN

Ägare:
Fru Teresia Kraft f. 1887.
Barn: Lilly f. 1917 och Edit f.1919.
Fosterson: Hans f. 1940.
Förutvarande ägare:
Erik Kraft.
Areal:
10 000 m², avsöndrat 1914 från Slumsvik 8:3 m.fl.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1914, innehållande 5 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv.

SLUMSVIK 8:14 ENEBACKEN

Ägare:
Tore Jarvid f. 1917 och Edit Jarvid f. 1919.
Förutvarande ägare:
Erik Kraft (1914-1945).
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1940, ombyggt 1945, innehållande 2 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Verkstadsbyggnad av trä, uppfört 1936, innehållande i bottenvåningen 1 reparationsverkstad och 1 kontor för försäljning av jordbruksredskap, cyklar m.m. 2:a våningen innehåller lokaler för textilfabrik.
Övriga uppgifter:
Förutvarande ägaren Erik Kraft startade och utvidgade under årens lopp sin firma, som försålde alla slag av jordbruksmaskiner, cyklar, radio, el. motorer och installationsmateriel m.m. Vid Erik Krafts död år 1945 övertogs firman av nuvarande ägaren.

SLUMSVIK 8:22 ENEBACKEN

Ägare:
Ingvar Svensson f. 1920, Maj-Britt Svensson f. 1926.
Förutvarande ägare:
Karl Johansson (1913-1949).
Areal:
1 500 m².
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1913, om 2 rum, 1 kök och 1 hall. Ombyggt av nuvarande ägaren 1950.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Övriga uppgifter:
Förutvarande ägaren, Karl Johansson, köpte och bebyggde tomten år 1913. Tomten avstyckades från Slumsvik 8:3 m.fl. Bostadshuset var ursprungligen på Åsgårdens Soldattorp. Köptes och revs, samt flyttades år 1913 av Karl Johansson.

SLUMSVIK 8:23 MAJBO

Ägare:
Carl Claesson f. 1904 och Ellen Claesson f. 1903.
Barn: Göran f. 1942.
Förutvarande ägare:
Ove Johansson (1911-1947).
Areal:
1 400 m², avsöndrad 1947 från Slumsvik 8:10 Bronäs.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1935, innehållande 2 rum, 1 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v. och avl.
Övriga uppgifter:
Bostadshuset förut bebott av Elof Ovesson.
Nuvarande ägare förman å AB Henrik Gustavssons textilfabrik.

BÄCKALUND

Ägare:
Knut Palmkvist, fabrikör, Tranemo.
Förutvarande ägare:
Torsten Gabrielsson.
Ada och Hulda Gabrielsson.
Tidigare torp under Slumsvik.
Byggnader:
Bostadshus av trä av obekant ålder, innehållande 2 rum och 1 kök.
Ladugård av trä för 2 kor.

SLUMSVIK BRUNNSGÅRD 4:1

Ägare:
Lennart Grönbäcks sterbhus.
Förutvarande ägare:
Josef Grönbäck f. 1866.
Barn: Karl f. 1912, Teddy f. 1914, Olle f. 1917.
Aug. Sundin 1866-1896.
Areal:
59 har, varav 8 har åker och 51 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1880, innehållande 5 rum, 1 kök och 1 hall.
Ladugård av trä, uppförd 1868, för 10 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
21 000 kr.
Övriga uppgifter:
Förre ägaren Aug. Sundin, uppförde de byggnader, som ännu äro i bruk. Efter hans död brukades gården av hans efterlevande maka under 19 år. Aug. Sundin, som var resehandlare, hade även speceri- & diversehandel på gården. Han var under åren 1890-1896 ordförande i kommunalstämma och kommunalnämnd i Månstad.
Två dagsverkstorp har funnits. Smedja har funnits för gårdens eget behov.
Arrendator:
David Carlsson f. 1897 och Edit Carlsson f. 1899.
Barn: Gunnar f. 1921 och Göran f. 1935.

SLUMSVIK BRUNNSGÅRD 4:4 KULLEN

Ägare:
Filip Nilsson
Disponeras av:
Karl Viktor Nilsson f. 1871.
Förutvarande ägare:
Ruth Sundin.
Aug. Sundin (1866-1896).
Areal:
2 944 m², avsöndrat från Brunnsgård 4:1.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1915, innehållande 2 lägenheter om 3 rum, 2 kök, 1 hall och källare.
Bekv.: El., v., avl.
Taxeringsvärde:
5 000 kr.
Övriga uppgifter:
Kullen har varit dagsverkstorp under Slumsvik Brunnsgård 4:1.

SLUMSVIK KRONOGÅRD 2:2

Ägare:
Johan Carlsson f. 1889 och Ellen Carlsson f. 1891.
Barn: Hadar f. 1918 och Ingegärd f. 1923.
Förutvarande ägare:
Carl Isaksson.
H.J. Rydin (resehandlare och vävnadsförläggare).
Areal:
45 har, varav 12 har åker och 33 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1915, innehållande 2 lägenheter om 5 rum, 2 kök och 1 hall. El. infördes 1918.
Restaurerat 1947 0ch 1951.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Ladugård uppförd 1918 för 10 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
15 800 kr.
Övriga uppgifter:
Basta har funnits till 1918.

SLUMSVIK KRONOGÅRD 2:3

Ägare:
Sune Hjort f. 1922 och Lillie Hjort f. 1925.
Förutvarande ägare:
Sigge Hjort f. 1881 och Linnea Hjort f. 1887.
Barn: Margareta f. 1910, Erik f. 1912, Åke f. 1914, Lisa f. 1916, Stina f. 1919, Sune f. 1922, Britta f. 1925 och Rolf f. 1929.
Sven Larsson. (Skogshandlande).
Hans Andersson.
H.J. Rydin.
Areal:
41 har, varav 9 har åker och 33 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1872, innehållande 2 lägenheter om 6 rum, 2 kök, 2 hallar och källare.
Restaurerat 1947.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1918 för 10 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
16 900 kr.
Övriga uppgifter:
F. ägaren, Sigge Hjort, med familj disponerar en bostadslägenhet.

SLUMSVIK KRONOGÅRD 2:5

Ägare:
Selma Hansson f. 1867.
Förutvarande ägare:
Hans Andersson.
Areal:
2 500 m², avsöndrat från Slumsvik Kronogården 2:3.
Byggnader:
Stuga av trä av obekant ålder, innehållande 1 rum, 2 kammare och 1 kök.
Övriga uppgifter:
Nuvarande ägarens fader, Hans Andersson, som var resehandlande, sålde gården till skogshandlanden Sven Larsson, varvid omnämnda området jämte stugan, överläts till döttrarna.

SLUMSVIK KRONOGÅRD 2:4 BOMSTORP

Ägare:
Elof Ovesson f. 1908 och Inez Ovesson f. 1914.
Barn: Roland f. 1939.
Förutvarande ägare:
Otto Olsson 1921-1945.
J. Svärd 1912-1921.
Tidigare soldattorp.
Areal:
15 har, varav 3,5 har åker och 11,5 har skogsmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, vars ålder är obekant, innehåller 2 rum och 1 kök.
Tillbyggdes och höjdes 1906.
Taxeringsvärde:
7 000 kr.
Övriga uppgifter:
Gården har varit soldattorp ända till år 1912.

SLUMSVIK KRONOGÅRD 2:6 m.fl. NYBYGGET

Ägare:
Syskonen Gustav Claesson f. 1902 och Elin Claesson f. 1908.
Förutvarande ägare:
Karl Claesson 1912-1936 (ägarnas fader).
Tidigare torp under Kronogården.
Areal:
12 har, varav 3 har åker och 9 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä uppfört 1825, innehållande 3 rum, 1 kök och 1 hall.
Bekv.: El.
Ladugård av trä, uppförd 1913, för 3 nötkreatur.
Taxeringsvärde:
6 200 kr.
Övriga uppgifter:
Gården har bebotts av släkten sedan 1790.

SLUMSVIK ÅSGÅRD 5:2

Ägare:
Reinhold Karlsson f. 1904, Märta Karlsson f. 1916.
Barn: Hans f. 1939, Lennart f. 1942, Margot f. 1945.
Gården förvärvades år 1945.
Förutvarande ägare:
Håkan Lindgren 1942-1945.
Syskonen Claesson 1915-1942.
Claes Magnusson fr. omkr. 1870.
Erik Johansson omkr. 1850.
Areal:
47 har, därav 37 har skogsmark och 10 har åker.
En del nyodlingar har utförts å mossmark.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1915, innehåller 6 rum, 1 kök, 2 hallar och källare.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1909, för 20 nötkreatur och 2 hästar.
Basta har funnits på gården.
Taxeringsvärde:
28 000 kr. (23 700 – 5 000).
Diverse uppgifter:
Erik Johansson startade ett tegelbruk på gården omkr. år 1855. Detta fick emellertid ingen lysande framgång, utan måste nedläggas, troligen av brist på lämpligt material.
Claes Magnusson, som tidigare varit resehandlare, övertog omkr. 1870 en affärsrörelse av Aug. Sundin, och idkade handel med tyger, specerier och diverse, samt var dessutom vävnadsförläggare. Han överlät affären 1901 till Oskar Johansson, vilken överflyttade densamma till Enebacken.

SLUMSVIK ÅHSGÅRDEN 5:3

Ägare:
Martin Gustavsson f. 1917 och Margit Gustavsson f. 1921.
Barn: Ulla f. 1947, Bo f. 1948 och Åke f. 1951.
Förutvarande ägare:
Gustav Gustavsson.
Areal:
25 har, varav 6 har åker och 19 har skogsmark m.m.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1840 och moderniserat 1945, innehållande 2 lägenheter om tillsammans 4 rum, 2 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv.
Ladugård av trä, uppförd 1910, för 9 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
12 000 kr.

SLUMSVIK ÅSGÅRD 5:4 m.fl.

Ägare:
Artur Magnusson f. 1906.
Gården förvärvades 1945.
Förutvarande ägare:
Johan Magnusson f. 1867. (1897-1945).
Mattias Mattsson, som var född på gården. (Resehandlande).
Mattias Mattsons föräldrar.
Areal:
24 har, varav 16 har skog och 8 har åker.
Ett torp har funnits, senast bebott av soldat Storm.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1922, om 5 rum, 2 kök och 2 hallar.
Bekv.: El., v., avl.
Ladugård av trä, uppförd 1906, för 11 nötkreatur och 2 hästar.
Taxeringsvärde:
19 400 kr. (16 200 – 3 200).

SLUMSVIK ÅSGÅRD 5:8 NYCKELBERGET

Ägare:
Syskonen Regina Claesson f. 1874, Rupert Claesson f. 1879 och Verner Claesson f. 1890.
Markområdet avstyckades 1942 från gården Slumsvik Åsgård 5:2, som nämnda år såldes till Håkan Lindgren.
Areal:
5 682 m², varav en del är åker.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1942, innehållande 5 rum, 1 kök och 2 hallar samt källare.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Ladugård av trä uppförd 1942, för 2 nötkreatur.
Taxeringsvärde:
10 000 kr. (1 200 – 8 000).
Diverse uppgifter:
Man håller för sannolikt att en gammal fornskrift finnes på tomtområdet. Nuvarande ägarens fader, Claes Magnusson, som före 1870-talet var resehandlare, idkade affärsrörelse, som år 1901 överläts till Oskar Johansson, som då flyttade affären till Enebacken.

SLUMSVIK ÅSGÅRD 5:10 ENEBACKEN

Ägare:
Bror Svensson f.1905.
Barn: Yngve f. 1936 och Gunnel f. 1941.
Förutvarande ägare:
Josef Svensson 1890-1935. (B. Svenssons fader).
Areal:
2 har, varav 1 har skog och 1 har åker.
Byggnader:
Bostadshus av trä, uppfört 1910, innehållande 4 rum, 2 kök och 2 hallar. Restaurerat och moderniserat 1945.
Bekv.: El., v., avl., cv., vv., wc. och badrum.
Ladugård av trä, uppförd 1905, för 2 nötkreatur.
Taxeringsvärde:
5 200 kr.
Övriga uppgifter:
Nuvarande ägares yrke är banarbetare. Fadern, Josef Svensson, var resehandlare.
En lägenhet disponeras av ägarens syster Fröken Alice Svensson f. 1903.

Fortsättning finns att läsa under rubriken:
”Månstad 1952 – Gårdar och övriga fastigheter – del 2″.
Läs gärna fler inlägg och berättelser under www.tranemo.nu